Wiki NoDig

Wiki Nodig är ett uppslagsverk med samlade tekniska termer som används inom branschen för schaktfri teknologi. Det är ett levande dokument vilket uppdateras och justeras kontinuerligt allt efter som teknikutvecklingen inom industrin går framåt. Wiki NoDig är utvecklat av Johan Lundberg AB. Ange källa om ni använder er av material från denna sida. Copyright Johan Lundberg AB.

Hammarborrning (metod)

Schaktfri nyläggningsmetod utan aktiv styrning. Mycket bra och tillförlitlig metod för grus, stenigt och blockigt material.

Kort beskrivning:

Den tryckluftsdrivna slaghammaren får borrkronan att krossa allt i sin väg. Den yttre ringborrkronan drar med sig ett foderrör av stål, som håller hålet öppet och fungerar som skyddsrör efter avslutat arbete. Borrkaxet tas ut genom foderröret.

Används i:

Alla jordarter samt berg.

Begränsningar:

Sand och silt under grundvatten samt fast lera.

Minsta rekommenderade marktäckning:

5 x diametern, dock minst 2 m.

Rörlängd, diameter, material:

0–80 m, Ø 100–1 200 mm, stål.

Startgrop:

Ska inrymma borrutrustningen, från 3x7 m och uppåt.

Mottagningsgrop:

Från 2 x 2 m och uppåt.

Används till:

Skyddsrör för el, tele, gas, fjärrvärme, vatten, tryckspillvatten, Även för självfallsledningar för spill- och dagvatten där förutsättningar är gynnsamma.

Fördelar:

Man kommer i allmänhet igenom, oavsett jordförhållanden

Begränsningar och nackdelar:

Borrning i lera kan ge stora riktningsavvikelser, då borren tenderar sjunka. Passar ej för ledningar med låga lutningar. Passar ej vid höga krav på precision. Metoden ger vibrationer.

Risk för omgivningspåverkan bl a:

Risk för sättning vid okontrollerat intag av finmaterial. Risk för hävning. Vibrationerna kan påverka närliggande ledningar och anläggningar.

Förberedande undersökningar bl a:

Geoteknisk undersökning (i vissa fall räcker lokalkännedom). Grundvattenundersökning (i vissa fall räcker lokalkännedom). Lokalisering av befintliga ledningar och anläggningar.