Skip to main content

Vad är schaktfri teknik?

Schaktfri teknik eller NoDig är en övergripande paraplyterm som innefattar nyläggning, renovering och ersättning av underjordisk infrastruktur utifrån minimal schaktning.

Varför schaktfritt ledningsbyggande?

Schaktfritt ledningsbyggande och ledningsförnyelse har många fördelar jämfört med schaktning. Här listar vi fördelar, vilka olika schaktfria metoder som finns och vilka tjänster vi kan hjälpa dig med för att genomföra ledningsbyggandet på ett modernt och kostnadseffektivt sätt.

Tekniska fördelar med schaktfritt

 • ledningen kan dras den kortaste vägen

 • mindre risk för sättningar tack vare att inga jordmassor flyttas om vid byggandet – ledningen ligger där den ska

 • grundvattnet påverkas inte

 • dränering, t ex i jordbruksmark, påverkas inte

 • spontning behövs inte

 • markens ytskikt påverkas inte, vilket gör att efterlagning och framtida reparationer inte behövs

 • schaktfritt ledningsbyggande fungerar lika bra vintertid

 • går att använda där markens bärighet annars är låg för schaktmaskiner

Ekonomiska fördelar med schaktfri teknik

 • enklare att få tillstånd; lägre eller ingen ersättning till markägare

 • ingen ledningsbädd och inga fyllnadsmassor behövs

 • vid djupt förlagda ledningar, t ex avlopp, blir schaktfritt billigare genom att spontning inte behövs

 • små kostnader för återställande av ytskikt – asfalt, stensättning, plantering

 • ingen ersättning till störda näringsidkare behöver betalas ut

 • lägre samhällskostnader genom att gator och vägar inte behöver stängas av; mindre köer, mindre förseningar, mindre inkomstbortfall

 • när schaktfri teknik måste användas, t ex för en vägkorsning, kan angränsande ledningssträckor borras till lägre kostnad

Miljöaspekter med schaktfritt

 • att använda sig av schaktfritt är att ta hållbarhet på allvar

 • mindre energiförbrukning genom att schaktfritt ledningsbyggande går snabbare

 • mindre mängd ändliga resurser förbrukas, t ex drivmedel och fyllnadsmassor

 • avsevärt mindre transporter av schaktmassor

 • boende och näringsidkare störs inte

 • trafikflöde påverkas inte

 • växter och träd skonas

 • schaktfritt ledningsbyggande går betydligt snabbare. Därför blir den störning som är oundviklig mindre, t ex maskinbuller och avgasutsläpp från maskiner

 • ledningar kan byggas även i känsliga naturområden, vid fornlämningar etc. utan att miljön påverkas

 • inga schaktslänter som kan rasa

 • föroreningar i marken, t ex i industriområden, påverkas inte utan ligger kvar ostörda

Schaktfri teknik är tidsbesparande

 • schaktfria projekt tar kortare tid än schaktning

 • i de flesta fall är förberedelserna enklare och går snabbare

 • återställande av asfalt, stensättning eller planteringar går snabbt eller krävs inte alls

Schaktfria metoder vid ledningsbyggande

Marken består av olika jordmaterial – lera, sand, grus m.m. Ofta förekommer dessutom en blandning av dessa; stenar, block och till och med inslag av berg i marken. Det finns borrmetoder som främst är avsedda för vissa jordtyper och fungerar sämre eller inte alls för andra. Ett ledningsbygge innebär relativt ofta att borrning ska ske i olika jordmaterial.

Jordborrning i stället för schaktning vid ledningsbyggande

Gemensamt för all jordborrning är att det borrade hålet måste stabiliseras för att inte falla ihop. Därför installeras ett foderrör vid borrningen. Foderröret används sedan ofta som skyddsrör. Medialedningen (vattenledningen, elkabeln, fiberkabeln osv.) förläggs inuti skyddsröret. I vissa fall, och vid vissa borrmetoder, kan medialedningen installeras direkt i jord.
Jordraket
Jordraket text4 1ac881df

Den enklaste och billigaste av alla borrmetoder. Oöverträffad smidighet för korta och små hål.

Kort beskrivning: Jordraketens tryckluftsdrivna slaghammare fungerar som en syl. Den pressar jordmaterial åt sidan och skapar ett hål i marken, där ett plaströr fäst i jordraketen bogseras in.

Används i: Grus, sand och torr lera

Begränsningar: Större sten, berg, lös lera, under grundvatten

Startgrop: Små gropar, inget mothåll

Rörlängd, diameter och material: 0-20 m, 50-110 mm, plast

Används till: Skyddsrör för el, fiber, vatten, gas

Hammarborrning
Hammarborrning text 6a29a249

Mycket bra och tillförlitlig metod för grus, stenigt och blockigt material. Se även under “Bergborrning” nedan.

Kort beskrivning: Den tryckluftsdrivna slaghammaren får borrkronan att krossa allt i sin väg. Den yttre ringborrkronan drar med sig ett foderrör av stål som håller hålet öppet och fungerar som skyddsrör efter avslutat arbete. Borrkaxet tas ut genom foderröret.

Används i: Alla jordarter samt berg

Begränsningar: Inga geotekniska

Startgrop: Ska inrymma borrutrustningen, från 3×7 m och uppåt

Rörlängd, diameter och material: 0-80 m, 100-1200 mm, stål

Används till: Skyddsrör för el, fiber, gas, fjärrvärme, vatten, tryckspillvatten, även självfallsledningar för spill- och dagvatten

Rörramning
Rorrammning text 636x600 1 7646f547

Används för lite större skyddsrör under bl.a. vägar och järnvägar. Främst avsedd för lera och sand.

Kort beskrivning: Den tryckluftsdrivna slaghammaren rammar röret in i jorden och ”stansar” ett hål. När hela röret är genomslaget töms röret.

Används i: Lera och sand

Begränsningar: Större sten, berg

Startgrop: Ska inrymma borrutrustningen, från 3×10 m och uppåt. Mothåll krävs ej.

Rörlängd, diameter och material: 0-50 m, 300-1500 mm, stål

Används till: Skyddsrör för el, fiber, gas, fjärrvärme, vatten, tryckspillvatten, även självfallsledningar för spill- och dagvatten

Augerborrning
Augerborrning text 41770ab0

Används för skyddsrör under t.ex. vägar och järnvägar. Främst avsedd för lera och sand.

Kort beskrivning: Skyddsröret pressas in i jorden. Röret töms kontinuerligt med en invändig skruv.

Används i: Lera och sand

Begränsningar: Större sten, berg

Startgrop: Ska inrymma borrutrustningen, från 4×10 m och uppåt. Mothåll krävs.

Rörlängd, diameter och material: 0-50 m, 300-1200 mm, stål

Används till: Skyddsrör för el, fiber, gas, fjärrvärme, vatten, tryckspillvatten, även självfallsledningar för spill- och dagvatten

Styrd borrning
Styrdborrning jord text 528x600 1 6fa6a474

Fantastisk teknik som klarar borra långa och ”krokiga” hål. Främst avsedd för lera och sand.

Kort beskrivning: Pilotstången borras fram i marken efter en förutbestämt linje. Borrhuvudets läge kontrolleras med inbyggd radiosändare och styrs med en vinklad styrsked. När stången dras ut igen, vidgas borrhålet med rymmaren. Samtidigt dras mediaröret in i det borrade hålet.

Används i: Huvudsakligen lera och sand

Begränsningar: Grus, sten och berg

Startgrop: Endast mindre start- och mottagningsgrop

Rörlängd, diameter och material: 0-1000 m, 40-1000 mm, plast, stål

Används till: Skyddsrör eller mediarör för el, fiber, gas, fjärrvärme, vatten, tryckspillvatten, även självfallsledningar för spill- och dagvatten

AT-borrning (SBR)
at borrning 8618982d

Som styrd borrning; skillnaden är att metoden klarar tuffare jordmaterial.

Kort beskrivning: Pilotstången borras fram i jordmaterialet efter en förutbestämd linje. Rullborrkronan roteras av en invändig drivaxel och mal sönder allt i sin väg. Borrkronans riktning styrs genom att positionera den yttre borrstångens vinkel. Borrhuvudet följs med inbyggd radiosändare. När stången dras ut igen, vidgas borrhålet med rymmaren. Samtidigt dras mediaröret in i det borrade hålet.

Används i: Friktionsmaterial och lera, stenhaltig, hård mark, även berg

Begränsningar: Större dimensioner i kraftigt skiftande jordmaterial

Startgrop: Endast mindre start- och mottagningsgrop

Rörlängd, diameter och material: 0-300 m, 100-500 mm, plast, stål

Används till: Skyddsrör eller mediarör för el, fiber, gas, fjärrvärme, vatten, tryckspillvatten.

Rörtryckning (Betongrörstryckning)
Betongrorstryckning text ccc08cd4

Används för tryckning av betongrör i lera. Ofta handlar det om självfallsledningar med svag lutning för spill- och dagvatten.

Kort beskrivning: Betongröret pressas in i leran med hydraulcylindrar. I fronten sitter en styrutrustning som korrigerar för avvikelser ifrån den raka linjen. Lera tas ut ur röret kontinuerligt genom transportband, skrapspel, spolning etc.

Används i: Lera

Begränsningar: Friktionsmaterial

Startgrop: Skall inrymma borrutrustningen, från 2x2m och uppåt. Mothåll krävs.

Rörlängd, diameter och material: 0-200 m, 400-2500mm, betong

Används till: Självfallsledningar för spill- och dagvatten

Mikrotunnling
Mikrotunnelborrning text EJ 542x600 1 2b8f0d9a

Används för tryckning av ledningar av betong. Metoden liknar betongrörstryckning, men klarar alla typer av jordmaterial, även homogent berg. Används ofta till självfallsledningar med svaga lutningar för spill- och dagvatten, men även som skyddsrör för vatten, elkulvert mm.

Kort beskrivning: Betongröret pressas in i jorden med hydraulcylindrar. I fronten sitter borrutrustning och styrutrustning. Borrhuvudet lösgör jorden och en konisk kross mal ned sten och block. Borrkaxet pumpas ut med borrvätskan i ett slutet system till en avskiljningsanläggning placerad ovan mark.

Används i: Lera, sand, grus, sten, block och berg

Begränsningar: Inga geotekniska

Startgrop: Ska inrymma borrutrustningen, från 2×2 m och uppåt. Utförs ofta som sänkbrunn.

Rörlängd, diameter och material: 0-1000 m, 250-4200 mm, betong

Används till: Självfallsledningar för spill- och dagvatten. Även skyddsrör för el, fiber, gas, fjärrvärme, vatten, tryckspillvatten.

Bergborrning vid ledningsbyggande

I bergborrning ingår två huvudsakliga moment; pilotborrning, med hög precision, samt upprymning. Det som kännetecknar bergborrning är att foderrör sällan används eftersom hela borrsträckan utgörs av berg. Medialedningen kan installeras direkt i borrhålet. Ibland infodras berghålet med ett inklädnadsrör och mellanrummet injekteras.
Hammarborrning
Hammarborrning i berg text 674x600 1 c32215d8

Snabb och tillförlitlig metod för måttliga längder och dimensioner.

Kort beskrivning: Den tryckluftsdrivna borrkronan krossar och pulvriserar berget. Metoden liknar brunnsborrtekniken men har betydligt större precision. När pilotborrningen är klar ryms berghålet i ett eller flera steg till önskad dimension. Rymmarkronan påminner om en pilotkrona med styrtapp.

Borrlängd, diameter: 0-150 m, 100-400 mm

Används till: Kanalisering för el, fiber, gas, fjärrvärme, vatten, tryckspillvatten, även självfallsledningar för spill- och dagvatten

Styrd borrning i berg (AT-Hammare, StyroRockNavigator, ACS)
Styrorock Navigator berg text 617x600 1 cf611322

Mycket snabb metod för längre styrda hål. Raka eller krokiga.

Kort beskrivning: Den tryckluftsdrivna borrkronan krossar och pulveriserar berget. Metoden liknar styrd borrning men är till skillnad från den avsedd för berg. När pilotborrningen är klar ryms berghålet i ett eller flera steg till önskad dimension. Rymmarkronan med sina hårdmetallbestyckade rullar mal berget då den dras tillbaka genom pilothålet. Borrlängd, diameter: 0–300 m, 100–400 mm.

Används till: Kanalisering för el, fiber, gas, vatten, tryckspillvatten.

Raiseborrning
Raiseborrning text1 536x600 1 9e3a6231

Metod för stora berghål.

Kort beskrivning: Ett pilothål borras med exempelvis rullborrkrona (liknande AT-borrning, se under jordborrning), hammarborrning eller kärnborrning. När pilotborrningen är klar ryms berghålet upp till önskad dimension i ett moment. Rymmarkronan med sina hårdmetallbestyckade rullar mal sönder berget då den dras tillbaka genom pilothålet.

Borrlängd, diameter: 0-1000 m, 600-4000 mm

Används till: Kanalisering för el, fiber, gas, fjärrvärme, vatten, dag- och spillvatten. Anslutningar mot dag- och spillvattentunnlar, gruvschakt, kraftverkstunnlar.

Kärnborrning
Karnborrning text 639x600 1 64ca2023

Precisionsborrning av pilothål eller som bergundersökning.

Kort beskrivning: Ett ihåligt borrör roterar snabbt. Borrkronan är en diamantförsedd ring som ”sågar” ut en kärna i berget.

Borrlängd, diameter: 0-2000 m, 40-100 mm

Används till: Pilotborrning inför upprymning med annan metod, samt undersökningsborrning av berg.

Mikrotunnling, TBM
tbm 822738c5

Mikrotunnling används vanligtvis för tryckning av ledningar av betong, se Mikrotunnling under jordborrning, men metoden kan även med fördel användas i homogent berg som alternativ till en sprängd tunnel.

Kort beskrivning: I fronten sitter borrutrustning och styrutrustning. Borrhuvudets hårdmetalldiskar får berget att spricka och lossna. En konisk kross mal ned lossborrat berg. Borrkaxet pumpas ut med borrvätskan i ett slutet system till en avskiljningsanläggning placerad ovan mark eller med hjälp av av transportband. Borrutrustningen pressas framåt med hjälp av bakomliggande betongrör. Nya betongrör installeras efter hand vid tryckstationens hydraulcylindrar.

Borrutrustningen kan även användas utan rör och tar då spjärn mot tunnelväggen i berget. Ibland kläds berget successivt in bakom borrutrusningen med betongsegment, mot vilka maskinen tar spjärn.

Rörlängd, diameter: Mikrotunnling 0-1000 m, 1200-4200 mm TBM 0-10 000 m, 1200-19 000 mm

Används till: Spill- och dagvattentunnlar samt trafiktunnlar för väg och järnväg. Även som kulvert för el, fiber, gas, fjärrvärme, vatten, tryckspillvatten.

Schaktfri teknik vid ledningsrenovering

Det finns idag en rad välutvecklade och beprövade metoder för ledningsrenovering. Dessa metoder är aktuella när ledningar skall tätas, återställas till ursprunglig funktion och styrka eller till och med dimensionsökas. De 9 vanligaste schaktfria metoderna vid ledningsrenovering och ledningsförnyelse av befintliga ledningar – klicka på namnen för att läsa mer om de olika teknikerna på vår NoDig wiki-sida.

Infodring – kontinuerliga rör (Sliplining)
Sliplining text 28132f0f

Snabb och enkel teknik för renovering av tryckledningar genom att förlägga ett rör av mindre dimension inuti befintlig ledning.

Kort beskrivning: Ett nytt plaströr svetsas ihop och dras in i det befintliga med en vinsch. Utrymmet mellan gammalt och nytt rör fylls med cement.

Befintligt rör: Alla typer.

Installationsyta: Lång schaktgrop för indrag av rör.

Rörlängd, diameter och material: 0-1000 m, 50-1000 mm, plast

Används till: VA, gas

Infodring – formpassade rör
U liner text f8bad4c2

Renovering av ledningar genom att montera ett rör av mindre dimension inuti befintlig ledning. Ett kontinuerligt rör med en tillfälligt reducerad tvärsnittsarea installeras i det befintliga. Efter installation återgår röret till normal dimension. Spalten mellan gammalt och nytt rör blir minimal.

Kort beskrivning: Ett nytt plaströr omformas på arbetsplatsen eller viks ihop på fabrik. Efter montering återgår röret till sin ursprungliga form genom trycksättning och uppvärmning, vanligtvis med ånga.

Befintligt rör: Alla typer.

Installationsyta: Nedstigningsbrunn eller schaktgrop för inmontering av plaströr.

Rörlängd, diameter och material: 0-1200 m, 100-1000 mm, plast

Används till: VA, gas

Rörspräckning – hydraulisk (Bursting)
Rorsprackning burst text3 fc24ad8a

Uppspräckning av gammal ledning och installation av ny ledning. Den nya ledningen kan vara av samma dimension som den gamla, eller större.

Kort beskrivning: En hydraulisk dragutrustning får spräckkonan att bryta isär befintlig ledning. Samtidigt dras en ny ledning in. Spräckutrustningen kan kompletteras med skärverktyg för att lättare bryta isär befintlig ledning.

Befintligt rör: Betong, keramik, plast, gjut- och segjärn, stål

Installationsyta: Schaktgrop skall inrymma utrustningen, från 2×2 m och uppåt

Rörlängd, diameter och material: 0-150 m, 50-800 mm, plast

Används till: VA, gas

Rörspräckning – pneumatisk
Rorsprackning luft text1 63f118d9

Metod för uppspräckning av gammal ledning och installation av ny ledning. Den nya ledningen kan vara av samma dimension som den gamla eller större. Denna tryckluftsdrivna teknik är föregångare till den hydrauliska rörspräckningen.

Kort beskrivning: Den tryckluftsdrivna slaghammaren får spräckkonan att bryta isär befintlig ledning. En ny ledning dras samtidigt in. Utrustningen dras frammåt med ett vajerspel.

Befintligt rör: Betong, keramik, plast, gjut- och segjärn, stål

Begränsningar: Omgivning som är känslig för vibrationer. Olja i tryckluften kan förorena ny ledning.

Installationsyta: Schaktgrop ska inrymma utrustningen, från 2×2 m och uppåt

Rörlängd, diameter och material: 0-150 m, 50-600 mm, plast

Används till: VA, gas

Infodring – flexibelt foder (Strumpa)
Flexibelt foder scaled b32b35e3

Ett flexibelt foder bestående av plastmassa och armering ”blåses” upp och härdas på plats i den befintliga ledningen.

Kort beskrivning: Det flexibla fodret består av filt, väv eller glasfiber som är indränkt med polyestermassa. Fodret, som är beklätt med yttre och inre skyddsfolie, vinschas in i befintlig ledning eller vrängs in med hjälp av vattenpelare eller tryckluft. När fodret är på plats härdas det med UV-ljus, varmvatten eller ånga.

Befintligt rör: Alla typer.

Installationsyta: Nedstigningsbrunn för inmontering av foder.

Rörlängd, diameter och material: 0-500 m, 100-3000 mm, polyesterplast med eller utan armering. 

Används till: VA

Serviser: Serviser kan renoveras inifrån ledningen genom speciella ”hattprofiler” av flexibelt foder som monteras på plats med robot.

Infodring – kortrör
Kortror text1 eaa99e80

Renovering av ledningar genom att förlägga ett rör av mindre dimension inuti befintlig ledning. Rör i längder om 0,5-6 m.

Kort beskrivning: Ett nytt kortrör placeras i befintlig nedstigningsbrunn eller i schaktgrop. Varje rör skjuts in i befintlig ledning, varefter ett nytt lyfts ned och skjuts in osv. Utrymmet mellan gammalt och nytt rör fylls med cement.

Befintligt rör: Alla typer.

Installationsyta: Nedstigningsbrunn eller schaktgrop för inmatning av rör.

Rörlängd, diameter och material: 0-500 m, 100-2000 mm, plast, glasfiberarmerad plast

Används till: VA

Infodring – paneler (Segment)
Paneler segment text 6495ad0c

Renovering av stora ledningar genom att montera ett rör av mindre dimension inuti det befintliga. Det nya röret byggs upp av halvor eller delar av en rörsektion.

Kort beskrivning: Ett nytt rörsegment inmonteras via befintlig nedstigningsbrunn eller i från en schaktgrop. Varje rörsegment monteras fast på plats och bygger på så sätt successivt upp ett nytt rör. Utrymmet mellan gammalt och nytt rör fylls med cement.

Befintligt rör: Alla typer.

Installationsyta: Nedstigningsbrunn eller schaktgrop för intag av rörsegment.

Rörlängd, diameter och material: 0-100 m, 800-2500 mm, glasfiberarmerad plast, betong

Används till: VA

Beläggning – cementbruksisolering
Cementbruksisolering text 769x600 1 b46f1b07

Renovering av invändigt korrosionsskydd på ledningar.

Kort beskrivning: Cementbruk slungas på befintlig lednings insida med ett roterade sprutmunstycke.

Befintligt rör: Stål- och gjutjärn

Installationsyta: Schaktgropar för utrustningen.

Rörlängd, diameter och material: 0-300 m, 200-2000 mm, cement

Används till: VA

Beläggning – epoxy, PU
PU liner tvarsnitt text 11ddb614

Renovering av invändigt korrosionsskydd på ledningar.

Kort beskrivning: Epoxy- eller PU-massa slungas på befintlig lednings insida med ett roterade sprutmunstycke.

Befintligt rör: Stål- och gjutjärn

Installationsyta: Schaktgropar för utrustningen.

Rörlängd, diameter och material: 0-150 m, 100-1000 mm, epoxy, PU (polyuretan)

Används till: VA

Vilken schaktfri metod är bäst?

Beroende på jordmaterial och andra förutsättningar passar olika schaktfria metoder olika bra för enskilda ledningsbyggnadsprojekt. Att välja fel teknik vid ledningsbyggande kan bli kostsamt både miljömässigt och ekonomiskt. Ta därför hjälp av experter för att välja rätt metod för ledningsbyggandet i ditt nästa projekt.

Kloka beställare skaffar sig bästa möjliga beslutsunderlag tidigt genom att låta oss göra en förstudie. Vår förstudie av ledningsbyggande eller ledningsförnyelse underlättar för dig som beställare att fatta rätt beslut, och reducerar risken för tekniska, miljömässiga eller ekonomiska överraskningar under projektering, upphandling och genomförande.

När använda schaktfri teknik?

Användningsområdena för schaktfri teknik inom ledningsbyggnad är många. Nedan listar vi några av de applikationsområden där schaktfritt är lämpligt att använda.

VA
 • Schaktfritt ger fördelar, både vid nyförläggning och renovering
 • Störst besparing vid djupt förlagda och svåråtkomliga ledningar
 • Vanligt vid korsningar av vägar och järnvägar samt vid ledningsbygge i gator
 • Även fördelar vid överföringsledningar under åker och äng
 • Schaktfritt uppfyller de krav på självfall som ställs
El
 • Schaktfritt ger fördelar i alla sammanhang
 • Även då ledningar ska dras under grönytor, parker och torg och under vattendrag
 • Att borra för, och dra hela knippen med skyddsrör samtidigt, spar pengar och utrymme

Flera rör kan med fördel borras i samma moment.

Fjärrvärme
 • Ledningar kan dras rakt och krokigt
 • Böjda ledningar under t ex vattendrag kan borras utan att röret deformeras
 • Vid lämpliga markförhållanden kan fjärrvärmeledningar dras utan skyddsrör
Fjärrkyla
 • Samma förutsättningar som för fjärrvärme
 • Plastledningarna ger betydligt större flexibilitet vid borrning
Tele och bredband
 • Byggandet går snabbt
 • Minimal återställningskostnad
 • Under och längs vägar, under vattendrag, på landsbygden samt i tätbebyggt område
Gas
 • Schaktfritt är ett miljömässigt och ekonomiskt starkt alternativ
 • Används både när nya ledningar ska byggas och när gamla ska renoveras
Korsning av vattendrag
 • Går att slippa utdragen vattendomsprocess
 • Går enkelt och smidigt att dra en ledning under ett vattendrag med t ex styrd borrning
 • Ledningen ligger säkert under vattendragets botten
 • Förorenade bottensediment rörs inte upp som vid schaktning eller muddring

Borrning innebär att ledningen ligger säkert under botten, dessutom grumlas inte vattnet under byggnationen.

Väg- och järnvägskorsningar
 • Otillåtet att gräva av en väg eller järnvägsbank
 • Avgrävning är omständligt, dyrt och tidsödande
 • Trafikverket kräver oftast schaktfritt
Renovering av väg- och järnvägstrummor
 • Schaktfritt bra för renovering av gamla dagvattentrummor
 • Även kollapsade stentrummor under järnväg
 • Bästa lösningen kan vara att borra en ny ledning och gjuta igen den gamla
Landfäste för ledningar
 • Väder och vind, ankare mm skadar ofta ledningen
 • Borrad landföring gör att ledningen ligger säker
 • Slipper oro för strand- och erosionsskydd
 • Viktiga naturvärden och strandpromenader påverkas inte

Borrad landföring gör att ledningen ligger säker från åverkan och erosion.

Djurskydd
 • Borrad gångtunnel genom vägbank eliminerar risker för rödlistade djurarter
 • Säker vägkorsning för djur av alla slag

”Gångtunnel” för salamander.

Skydd av kulturminnesmärken
 • Kyrkoruin mitt i ledningslinjen?
 • Med schaktfritt drar du ledningen i marken under ruinen
 • Berörda myndigheter kommer att tacka dig

Ibland kan kulturminnen utgöra hinder för en ledningssträckning.

Naturvård
 • Schaktfri teknik är perfekt när värdefulla miljöer, sällsynta växter och unika träd ska bevaras. I Nationalstadspark, Natura 2000 områden är det nästintill omöjligt att schakta, men det går att borra under alltihop.
 • Jordbrukets dränering påverkas normalt inte
 • Inga tunga maskiner, inga markskador. Anläggningsmaskiner komprimerar jorden och det är inte önskvärt.

Genom att borra ledningen under den stora lönnen behövde den ej fällas.

Trångt i marken
 • Schaktfri teknik erbjuder möjligheter där det inte går att schakta på grund av att marken redan är full av ledningar

Oberoende specialister på schaktfritt ledningsbyggande

Tillsammans har vi uppemot 170 års erfarenhet av att jobba med schaktfri teknik. Vissa har mer än 30 års erfarenhet. De flesta har arbetat länge med projektledning och projektering, men några av oss har också kört borrigg, arbetat som geotekniker, varit arbetsledare på fältet osv.

En beprövad process i kombination med lång erfarenhet gör att vi redan i förstudien kan ersätta osäkra antaganden med fakta, och därigenom eliminera osäkerhet. Sedan finns vi med i projektets alla steg, från projektering och upphandling till genomförande och utvärdering. Anlita oss för expertkunskap inom schaktfri teknik.

Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB