Förstudie

Genom att välja schaktfritt går det både att spara stora pengar och att minska miljöpåverkan rejält. Schaktfria projekt är dock alltid förenade med en viss risk - att använda fel metod på fel plats kan bli mycket kostsamt. Och misstag orsakar extrakostnader på flera olika sätt:

  • Merarbete genom att beställaren tvingas betala för det misslyckade försöket.

  • Byte till kostsammare metod som inte är konkurrensutsatt.

  • Tidsförlust, plus att abonnenter/konsumenter drabbas och får vänta på projektets omstart.

Kloka beställare skaffar sig bästa möjliga beslutsunderlag tidigt genom att låta oss göra en förstudie. Vi utgår från de förutsättningar som är kända och besvarar kärnfrågorna:

  • Finns ett schaktfritt alternativ?

  • Hur kan det se ut?

  • Vad blir kostnaden?

  • Hur minskar man de risker som finns i projektet?

Vår förstudie underlättar för beställaren att fatta rätt beslut, och reducerar risken för tekniska, miljömässiga eller ekonomiska överraskningar under projektering, upphandling och genomförande.

Att göra rätt ifrån början betyder alltid stora besparingar. Och i jämförelse med bara någon dags oplanerat stillestånd i projektet, är förstudien billig.

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

R-symbolen identifierar företag som har ett etiskt förhållningssätt, d.v.s. aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.
Läs mer om R-licens

DCA-Europe, Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsultfirmor inom styrd borrning. Vi har som första skandinaviska organisation blivit upptagna som associate members i DCA. I vårt arbete eftersträvar vi att följa de goda erfarenheter som DCA’s normer och standarder berikar oss med.
Läs mer om DCA


© 2020 Johan Lundberg AB