Fördelar med schaktfri teknik

Det finns många anledningar till varför man bör välja schaktfritt ledningsbyggande före andra alternativ.

Teknik

 • ledningen kan dras den kortaste vägen

 • mindre risk för sättningar tack vare att inga jordmassor flyttas om vid byggandet – ledningen ligger där den ska

 • grundvattnet påverkas inte

 • dränering, t ex i jordbruksmark, påverkas inte

 • spontning behövs inte

 • markens ytskikt påverkas inte, vilket gör att efterlagning och framtida reparationer inte behövs

 • schaktfritt ledningsbyggande fungerar lika bra vintertid

 • går att använda där markens bärighet annars är låg för schaktmaskiner

Ekonomi

 • enklare att få tillstånd; lägre eller ingen ersättning till markägare

 • ingen ledningsbädd och inga fyllnadsmassor behövs

 • vid djupt förlagda ledningar, t ex avlopp, blir schaktfritt billigare genom att spontning inte behövs

 • små kostnader för återställande av ytskikt – asfalt, stensättning, plantering

 • ingen ersättning till störda näringsidkare behöver betalas ut

 • lägre samhällskostnader genom att gator och vägar inte behöver stängas av; mindre köer, mindre förseningar, mindre inkomstbortfall

 • när schaktfri teknik måste användas, t ex för en vägkorsning, kan angränsande ledningssträckor borras till lägre kostnad

Miljö

 • att använda sig av schaktfritt är att ta hållbarhet på allvar

 • mindre energiförbrukning genom att schaktfritt ledningsbyggande går snabbare

 • mindre mängd ändliga resurser förbrukas, t ex drivmedel och fyllnadsmassor

 • avsevärt mindre transporter av schaktmassor

 • boende och näringsidkare störs inte

 • trafikflöde påverkas inte

 • växter och träd skonas

 • schaktfritt ledningsbyggande går betydligt snabbare. Därför blir den störning som är oundviklig mindre, t ex maskinbuller och avgasutsläpp från maskiner

 • ledningar kan byggas även i känsliga naturområden, vid fornlämningar etc. utan att miljön påverkas

 • inga schaktslänter som kan rasa

 • föroreningar i marken, t ex i industriområden, påverkas inte utan ligger kvar ostörda

Tid

 • schaktfria projekt tar kortare tid än schaktning

 • i de flesta fall är förberedelserna enklare och går snabbare

 • återställande av asfalt, stensättning eller planteringar går snabbt eller krävs inte alls

Schaktfria metoder

Jordborrning

Marken består av olika jordmaterial – lera, sand, grus m.m. Ofta förekommer dessutom en blandning av dessa; stenar, block och till och med inslag av berg i marken. Det finns borrmetoder som främst är avsedda för vissa jordtyper och fungerar sämre eller inte alls för andra. Ett ledningsbygge innebär relativt ofta att borrning ska ske i olika jordmaterial.

Gemensamt för all jordborrning är att det borrade hålet måste stabiliseras för att inte falla ihop. Därför installeras ett foderrör vid borrningen. Efter avslutad borrning kan detta rör användas som skyddsrör. Ledningen (vattenledningen, elkabeln, bredbandskabeln osv.) förläggs inuti skyddsröret. I vissa fall, och vid vissa borrmetoder, kan medialedningen installeras i marken direkt utan skyddsrör.

Lite om de vanligaste metoderna hittar du här på hemsidan. Mer utförlig information hittar du i “WikiNoDig” på www.nodigplatform.se

Jordraket

Den enklaste och billigaste av alla borrmetoder. Oöverträffad smidighet för korta och små hål.

Kort beskrivning: Jordraketens tryckluftsdrivna slaghammare fungerar som en syl. Den pressar jordmaterial åt sidan och skapar ett hål i marken, där ett plaströr fäst i jordraketen bogseras in.

Används i: Grus, sand och torr lera

Begränsningar: Större sten, berg, lös lera, under grundvatten

Startgrop: Små gropar, inget mothåll

Rörlängd, diameter och material: 0-20 m, 50-110 mm, plast

Används till: Skyddsrör för el, tele, vatten, gas

Hammarborrning

Mycket bra och tillförlitlig metod för grus, stenigt och blockigt material. Se även under “Bergborrning” nedan.

Kort beskrivning: Den tryckluftsdrivna slaghammaren får borrkronan att krossa allt i sin väg. Den yttre ringborrkronan drar med sig ett foderrör av stål som håller hålet öppet och fungerar som skyddsrör efter avslutat arbete. Borrkaxet tas ut genom foderröret.

Används i: Alla jordarter samt berg

Begränsningar: Inga geotekniska

Startgrop: Ska inrymma borrutrustningen, från 3×7 m och uppåt

Rörlängd, diameter och material: 0-80 m, 100-1200 mm, stål

Används till: Skyddsrör för el, tele, gas, fjärrvärme, vatten, tryckspillvatten, även självfallsledningar för spill- och dagvatten

Rörramning

Används för lite större skyddsrör under bl.a. vägar och järnvägar. Främst avsedd för lera och sand.

Kort beskrivning: Den tryckluftsdrivna slaghammaren rammar röret in i jorden och ”stansar” ett hål. När hela röret är genomslaget töms röret.

Används i: Lera och sand

Begränsningar: Större sten, berg

Startgrop: Ska inrymma borrutrustningen, från 3×10 m och uppåt. Mothåll krävs ej.

Rörlängd, diameter och material: 0-50 m, 300-1500 mm, stål

Används till: Skyddsrör för el, tele, gas, fjärrvärme, vatten, tryckspillvatten, även självfallsledningar för spill- och dagvatten

Augerborrning

Används för skyddsrör under t.ex. vägar och järnvägar. Främst avsedd för lera och sand.

Kort beskrivning: Skyddsröret pressas in i jorden. Röret töms kontinuerligt med en invändig skruv.

Används i: Lera och sand

Begränsningar: Större sten, berg

Startgrop: Ska inrymma borrutrustningen, från 4×10 m och uppåt. Mothåll krävs.

Rörlängd, diameter och material: 0-50 m, 300-1200 mm, stål

Används till: Skyddsrör för el, tele, gas, fjärrvärme, vatten, tryckspillvatten, även självfallsledningar för spill- och dagvatten

Styrd borrning

Fantastisk teknik som klarar borra långa och ”krokiga” hål. Främst avsedd för lera och sand.

Kort beskrivning: Pilotstången borras fram i marken efter en förutbestämt linje. Borrhuvudets läge kontrolleras med inbyggd radiosändare och styrs med en vinklad styrsked. När stången dras ut igen, vidgas borrhålet med rymmaren. Samtidigt dras mediaröret in i det borrade hålet.

Används i: Huvudsakligen lera och sand

Begränsningar: Grus, sten och berg

Startgrop: Endast mindre start- och mottagningsgrop

Rörlängd, diameter och material: 0-600 m, 40-1000 mm, plast, stål

Används till: Skyddsrör eller mediarör för el, tele, gas, fjärrvärme, vatten, tryckspillvatten, även självfallsledningar för spill- och dagvatten

AT-borrning (SBR)

Som styrd borrning; skillnaden är att metoden klarar tuffare jordmaterial.

Kort beskrivning: Pilotstången borras fram i jordmaterialet efter en förutbestämd linje. Rullborrkronan roteras av en invändig drivaxel och mal sönder allt i sin väg. Borrkronans riktning styrs genom att positionera den yttre borrstångens vinkel. Borrhuvudet följs med inbyggd radiosändare. När stången dras ut igen, vidgas borrhålet med rymmaren. Samtidigt dras mediaröret in i det borrade hålet.

Används i: Friktionsmaterial och lera, stenhaltig, hård mark, även berg

Begränsningar: Större dimensioner i kraftigt skiftande jordmaterial

Startgrop: Endast mindre start- och mottagningsgrop

Rörlängd, diameter och material: 0-300 m, 100-500 mm, plast, stål

Används till: Skyddsrör eller mediarör för el, tele, gas, fjärrvärme, vatten, tryckspillvatten.

Rörtryckning (Betongrörstryckning)

Används för tryckning av betongrör i lera. Ofta handlar det om självfallsledningar med svag lutning för spill- och dagvatten.

Kort beskrivning: Betongröret pressas in i leran med hydraulcylindrar. I fronten sitter en styrutrustning som korrigerar för avvikelser ifrån den raka linjen. Lera tas ut ur röret kontinuerligt genom transportband, skrapspel, spolning etc.

Används i: Lera

Begränsningar: Friktionsmaterial

Startgrop: Skall inrymma borrutrustningen, från 2x2m och uppåt. Mothåll krävs.

Rörlängd, diameter och material: 0-200 m, 400-2500mm, betong

Används till: Självfallsledningar för spill- och dagvatten

Mikrotunnling

Används för tryckning av ledningar av betong. Metoden liknar betongrörstryckning, men klarar alla typer av jordmaterial, även homogent berg. Används ofta till självfallsledningar med svaga lutningar för spill- och dagvatten, men även som skyddsrör för vatten, elkulvert mm.

Kort beskrivning: Betongröret pressas in i jorden med hydraulcylindrar. I fronten sitter borrutrustning och styrutrustning. Borrhuvudet lösgör jorden och en konisk kross mal ned sten och block. Borrkaxet pumpas ut med borrvätskan i ett slutet system till en avskiljningsanläggning placerad ovan mark.

Används i: Lera, sand, grus, sten, block och berg

Begränsningar: Inga geotekniska

Startgrop: Ska inrymma borrutrustningen, från 2×2 m och uppåt. Mothåll krävs.

Rörlängd, diameter och material: 0-1000 m, 250-4200 mm, betong

Används till: Självfallsledningar för spill- och dagvatten. Även skyddsrör för el, tele, gas, fjärrvärme, vatten, tryckspillvatten

Bergborrning

Den skandinaviska gruvnäringen har gett oss lång erfarenhet av borrning i berg. En rad olika metoder har utvecklats, och ofta kan dessa kombineras för att erhålla önskat resultat.

I bergborrning ingår två huvudsakliga moment; pilotborrning, med hög precision, samt upprymning. Det som kännetecknar bergborrning är att foderrör sällan används eftersom hela borrsträckan utgörs av berg. Medialedningen kan installeras direkt i borrhålet. Ibland infodras berghålet med ett inklädnadsrör och mellanrummet injekteras.

Lite om de vanligaste metoderna hittar du här på hemsidan. Mer utförlig information hittar du i “WikiNoDig” på www.nodigplatform.se.

Hammarborrning

Snabb och tillförlitlig metod för måttliga längder och dimensioner.

Kort beskrivning: Den tryckluftsdrivna borrkronan krossar och pulvriserar berget. Metoden liknar brunnsborrtekniken men har betydligt större precision. När pilotborrningen är klar ryms berghålet i ett eller flera steg till önskad dimension. Rymmarkronan påminner om en pilotkrona med styrtapp.

Borrlängd, diameter: 0-150 m, 100-400 mm

Används till: Kanalisering för el, tele, gas, fjärrvärme, vatten, tryckspillvatten, även självfallsledningar för spill- och dagvatten

Styrd borrning i berg (AT-Hammare, StyroRockNavigator, ACS)

Mycket snabb metod för längre styrda hål. Raka eller krokiga.

Kort beskrivning: Den tryckluftsdrivna borrkronan krossar och pulveriserar berget. Metoden liknar styrd borrning men är till skillnad från den avsedd för berg. När pilotborrningen är klar ryms berghålet i ett eller flera steg till önskad dimension. Rymmarkronan med sina hårdmetallbestyckade rullar mal berget då den dras tillbaka genom pilothålet. Borrlängd, diameter: 0–300 m, 100–400 mm.

Används till: Kanalisering för el, tele, gas, vatten, tryckspillvatten.

Raiseborrning

Metod för stora berghål.

Kort beskrivning: Ett pilothål borras med exempelvis rullborrkrona (liknande AT-borrning, se under jordborrning), hammarborrning eller kärnborrning. När pilotborrningen är klar ryms berghålet upp till önskad dimension i ett moment. Rymmarkronan med sina hårdmetallbestyckade rullar mal sönder berget då den dras tillbaka genom pilothålet.

Borrlängd, diameter: 0-1000 m, 600-4000 mm

Används till: Kanalisering för el, tele, gas, fjärrvärme, vatten, dag- och spillvatten. Anslutningar mot dag- och spillvattentunnlar, gruvschakt, kraftverkstunnlar.

Kärnborrning

Precisionsborrning av pilothål eller som bergundersökning.

Kort beskrivning: Ett ihåligt borrör roterar snabbt. Borrkronan är en diamantförsedd ring som ”sågar” ut en kärna i berget.

Borrlängd, diameter: 0-2000 m, 40-100 mm

Används till: Pilotborrning inför upprymning med annan metod, samt undersökningsborrning av berg.

Mikrotunnling, TBM

Mikrotunnling används vanligtvis för tryckning av ledningar av betong, se Mikrotunnling under jordborrning, men metoden kan även med fördel användas i homogent berg som alternativ till en sprängd tunnel.

Kort beskrivning: I fronten sitter borrutrustning och styrutrustning. Borrhuvudets hårdmetalldiskar får berget att spricka och lossna. En konisk kross mal ned lossborrat berg. Borrkaxet pumpas ut med borrvätskan i ett slutet system till en avskiljningsanläggning placerad ovan mark. Borrutrustningen pressas framåt med hjälp av bakomliggande betongrör. Nya betongrör installeras efter hand vid tryckstationens hydraulcylindrar.

Borrutrustningen kan även användas utan rör och tar då spjärn mot tunnelväggen i berget. Ibland kläds berget successivt in bakom borrutrusningen med betongsegment, mot vilka maskinen tar spjärn.

Rörlängd, diameter: Mikrotunnling 0-1000 m, 1200-4200 mm TBM 0-10 000 m, 1200-14 000 mm

Används till: Spill- och dagvattentunnlar. Även som kulvert för el, tele, gas, fjärrvärme, vatten, tryckspillvatten

Ledningsrenovering

Det finns idag en rad välutvecklade och beprövade metoder för ledningsrenovering. Dessa metoder är aktuella när ledningar skall tätas, återställas till ursprunglig funktion och styrka eller till och med dimensionsökas.

Lite om de vanligaste metoderna hittar du här på hemsidan. Mer utförlig information hittar du i “WikiNoDig” på www.nodigplatform.se.

Infodring – kontinuerliga rör (Sliplining)

Snabb och enkel teknik för renovering av tryckledningar genom att förlägga ett rör av mindre dimension inuti befintlig ledning.

Kort beskrivning: Ett nytt plaströr svetsas ihop och dras in i det befintliga med en vinsch. Utrymmet mellan gammalt och nytt rör fylls med cement.

Befintligt rör: Alla typer.

Installationsyta: Lång schaktgrop för indrag av rör.

Rörlängd, diameter och material: 0-500 m, 100-1000 mm, plast

Används till: VA, gas

Infodring - formpassade rör

Renovering av ledningar genom att montera ett rör av mindre dimension inuti befintlig ledning. Ett kontinuerligt rör med en tillfälligt reducerad tvärsnittsarea installeras i det befintliga. Efter installation återgår röret till normal dimension. Spalten mellan gammalt och nytt rör blir minimal.

Kort beskrivning: Ett nytt plaströr omformas på arbetsplatsen eller viks ihop på fabrik. Efter montering återgår röret till sin ursprungliga form genom trycksättning och uppvärmning, vanligtvis med ånga.

Befintligt rör: Alla typer.

Installationsyta: Nedstigningsbrunn eller schaktgrop för inmontering av plaströr.

Rörlängd, diameter och material: 0-1000 m, 100-1000 mm, plast

Används till: VA, gas

Rörspräckning – hydraulisk (Bursting)

Uppspräckning av gammal ledning och installation av ny ledning. Den nya ledningen kan vara av samma dimension som den gamla, eller större.

Kort beskrivning: En hydraulisk dragutrustning får spräckkonan att bryta isär befintlig ledning. Samtidigt dras en ny ledning in. Spräckutrustningen kan kompletteras med skärverktyg för att lättare bryta isär befintlig ledning.

Befintligt rör: Betong, keramik, plast, gjut- och segjärn, stål

Installationsyta: Schaktgrop skall inrymma utrustningen, från 2×2 m och uppåt

Rörlängd, diameter och material: 0-150 m, 50-600 mm, plast

Används till: VA, gas

Rörspräckning – pneumatisk

Metod för uppspräckning av gammal ledning och installation av ny ledning. Den nya ledningen kan vara av samma dimension som den gamla eller större. Denna tryckluftsdrivna teknik är föregångare till den hydrauliska rörspräckningen.

Kort beskrivning: Den tryckluftsdrivna slaghammaren får spräckkonan att bryta isär befintlig ledning. En ny ledning dras samtidigt in. Utrustningen dras frammåt med ett vajerspel.

Befintligt rör: Betong, keramik, plast, gjut- och segjärn, stål

Begränsningar: Omgivning som är känslig för vibrationer. Olja i tryckluften kan förorena ny ledning.

Installationsyta: Schaktgrop ska inrymma utrustningen, från 2×2 m och uppåt

Rörlängd, diameter och material: 0-150 m, 50-600 mm, plast

Används till: VA, gas

Infodring – flexibelt foder (Strumpa)

Ett flexibelt foder bestående av plastmassa och armering ”blåses” upp och härdas på plats i den befintliga ledningen.

Kort beskrivning: Det flexibla fodret består av filt, väv eller glasfiber som är indränkt med polyestermassa. Fodret, som är beklätt med yttre och inre skyddsfolie, vinschas in i befintlig ledning eller vrängs in med hjälp av vattenpelare, tryckluft eller ånga. När fodret är på plats härdas det med UV-ljus, varmvatten eller ånga.

Befintligt rör: Alla typer.

Installationsyta: Nedstigningsbrunn för inmontering av foder.

Rörlängd, diameter och material: 0-500 m, 100-3000 mm, armerad polyesterplast

Används till: VA

Serviser: Serviser kan renoveras inifrån ledningen genom speciella ”hattprofiler” av flexibelt foder som monteras på plats med robot.

Infodring - kortrör

Renovering av ledningar genom att förlägga ett rör av mindre dimension inuti befintlig ledning. Rör i längder om 0,5-6 m.

Kort beskrivning: Ett nytt kortrör placeras i befintlig nedstigningsbrunn eller i schaktgrop. Varje rör skjuts in i befintlig ledning, varefter ett nytt lyfts ned och skjuts in osv. Utrymmet mellan gammalt och nytt rör fylls med cement.

Befintligt rör: Alla typer.

Installationsyta: Nedstigningsbrunn eller schaktgrop för inmatning av rör.

Rörlängd, diameter och material: 0-500 m, 100-2000 mm, plast, glasfiberarmerad plast

Används till: VA

Infodring - paneler (Segment)

Renovering av stora ledningar genom att montera ett rör av mindre dimension inuti det befintliga. Det nya röret byggs upp av halvor eller delar av en rörsektion.

Kort beskrivning: Ett nytt rörsegment inmonteras via befintlig nedstigningsbrunn eller i från en schaktgrop. Varje rörsegment monteras fast på plats och bygger på så sätt successivt upp ett nytt rör. Utrymmet mellan gammalt och nytt rör fylls med cement.

Befintligt rör: Alla typer.

Installationsyta: Nedstigningsbrunn eller schaktgrop för intag av rörsegment.

Rörlängd, diameter och material: 0-100 m, 800-2500 mm, glasfiberarmerad plast, betong

Används till: VA

Beläggning – cementbruksisolering

Renovering av invändigt korrosionsskydd på ledningar.

Kort beskrivning: Cementbruk slungas på befintlig lednings insida med ett roterade sprutmunstycke.

Befintligt rör: Stål- och gjutjärn

Installationsyta: Schaktgropar för utrustningen.

Rörlängd, diameter och material: 0-300 m, 200-1200 mm, cement

Används till: VA

Beläggning – epoxy, PU

Renovering av invändigt korrosionsskydd på ledningar.

Kort beskrivning: Epoxy- eller PU-massa slungas på befintlig lednings insida med ett roterade sprutmunstycke.

Befintligt rör: Stål- och gjutjärn

Installationsyta: Schaktgropar för utrustningen.

Rörlängd, diameter och material: 0-150 m, 100-1000 mm, epoxy, PU (polyuretan)

Används till: VA

Applikationer för schaktfritt

VA
 • Schaktfritt ger fördelar, både vid nyförläggning och renovering
 • Störst besparing vid djupt förlagda och svåråtkomliga ledningar
 • Vanligt vid korsningar av vägar och järnvägar samt vid ledningsbygge i gator
 • Även fördelar vid överföringsledningar under åker och äng
 • Schaktfritt uppfyller de krav på självfall som ställs
El
 • Schaktfritt ger fördelar i alla sammanhang
 • Även då ledningar ska dras under grönytor, parker och torg och under vattendrag
 • Att borra för, och dra hela knippen med skyddsrör samtidigt, spar pengar och utrymme

Flera rör kan med fördel borras i samma moment.

Fjärrvärme
 • Ledningar kan dras rakt och krokigt
 • Böjda ledningar under t ex vattendrag kan borras utan att röret deformeras
 • Vid lämpliga markförhållanden kan fjärrvärmeledningar dras utan skyddsrör
Fjärrkyla
 • Samma förutsättningar som för fjärrvärme
 • Plastledningarna ger betydligt större flexibilitet vid borrning
Tele och bredband
 • Byggandet går snabbt
 • Minimal återställningskostnad
 • Under och längs vägar, under vattendrag, på landsbygden samt i tätbebyggt område
Gas
 • Schaktfritt är ett miljömässigt och ekonomiskt starkt alternativ
 • Används både när nya ledningar ska byggas och när gamla ska renoveras
Korsning av vattendrag
 • Går att slippa utdragen vattendomsprocess
 • Går enkelt och smidigt att dra en ledning under ett vattendrag med t ex styrd borrning
 • Ledningen ligger säkert under vattendragets botten
 • Förorenade bottensediment rörs inte upp som vid schaktning eller muddring

Borrning innebär att ledningen ligger säkert under botten, dessutom grumlas inte vattnet under byggnationen.

Väg- och järnvägskorsningar
 • Otillåtet att gräva av en väg eller järnvägsbank
 • Avgrävning är omständligt, dyrt och tidsödande
 • Trafikverket kräver oftast schaktfritt
Renovering av väg- och järnvägstrummor
 • Schaktfritt bra för renovering av gamla dagvattentrummor
 • Även kollapsade stentrummor under järnväg
 • Bästa lösningen kan vara att borra en ny ledning och gjuta igen den gamla
Landfäste för ledningar
 • Väder och vind, ankare mm skadar ofta ledningen
 • Borrad landföring gör att ledningen ligger säker
 • Slipper oro för strand- och erosionsskydd
 • Viktiga naturvärden och strandpromenader påverkas inte

Borrad landföring gör att ledningen ligger säker från åverkan och erosion.

Djurskydd
 • Borrad gångtunnel genom vägbank eliminerar risker för rödlistade djurarter
 • Säker vägkorsning för djur av alla slag

”Gångtunnel” för salamander.

Skydd av kulturminnesmärken
 • Kyrkoruin mitt i ledningslinjen?
 • Med schaktfritt drar du ledningen i marken under ruinen
 • Berörda myndigheter kommer att tacka dig

Ibland kan kulturminnen utgöra hinder för en ledningssträckning.

Naturvård
 • Schaktfri teknik är perfekt när värdefulla miljöer, sällsynta växter och unika träd ska bevaras. I Nationalstadspark, Natura 2000 områden är det nästintill omöjligt att schakta, men det går att borra under alltihop.
 • Jordbrukets dränering påverkas normalt inte
 • Inga tunga maskiner, inga markskador. Anläggningsmaskiner komprimerar jorden och det är inte önskvärt.

Genom att borra ledningen under den stora lönnen behövde den ej fällas.

Trångt i marken
 • Schaktfri teknik erbjuder möjligheter där det inte går att schakta på grund av att marken redan är full av ledningar

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

R-symbolen identifierar företag som har ett etiskt förhållningssätt, d.v.s. aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.
Läs mer om R-licens

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2020 Johan Lundberg AB