Skip to main content
Wiki NoDig

Pipe Express (metod)

Kort beskrivning:

Pipe Express är likt Direct Pipe en enstegsmetod som innebär mikrotunnling av stålrör direkt i mark. Den väsentliga skillnaden är att en kedjegrävare används för att kontinuerligt gräva ut massor ur mikrotunnelmaskinen. Detta innebär en stor kostnadsbesparing då man slipper problematiken med borrvätskehantering och transport av borrvätska, el- eller hydraulkraft m m i slangar och ledningar temporärt installerade i mediaröret.

Styrningen sker kontinuerligt ifrån markytan med en specialanpassad totalstation som mäter läget av ett prisma på kedjegrävaren.

Används i:

Lera och friktionsmaterial med begränsad andel block och sten.

Begränsningar:

Användning av kedjegrävare innebär att Pipe Express är inte är en strikt schaktfri metod, utan resulterar i att en smal spalt vid ledningens hjässa upp till markytan grävs ur. Det är därför inte möjligt att gå under befintliga ledningar utan någon form av åtgärd.

Täckning 0,5 – 2,5 m är möjlig. grundare eller djupare förläggning är inte möjlig. Den stora böjradien på en stålledning tillsammans med det begränsade intervallet för tillåtna täckningar innebär att marken inte får vara allt för kuperad, annars erfordras schaktning eller ledningsbank.

Minsta rekommenderade täckning:

0,5 m.

Rörlängd och diameter:

DN 900 till DN 1500. Längd upp till 2000 m under bra förutsättningar.

Rörmaterial:

Då röret inte kan dras in med borrstänger som vid styrd borrning så är det nödvändigt att ha ett styvt, slätt rör som kan tryckas in i marken.

I dagsläget används endast olika typer av stumsvetsade stålrör avsedda för gas, vatten m m.

Startgrop:

Startgropens dimensioner och utformning bestäms till stor del av Pipe Thrusterns storlek och läge samt behov av förankringsbehov för de avsevärda horisontella tryckkrafter som måste upptas i jorden. Ett typiskt mått kan vara 15 m lång x 7 m bredd och 1 – 1,5 meter djupare än ledningens nivå.

I framkanten krävs en till liten grop där mikrotunnlingsmaskinen kopplas på kedjegrävaren. Denna grop har samma dimensioner som mottagningsgropen.

Startgropen fortsätter i bakkant med en rampformad del så att ledningen kan föras på rullstöd ned till Pipe Thrustern utan att underskrida tillåtna böjradier. Beroende på ledningens vinkel och dess begränsade böjradie så kan rampen behöva gå upp ovanför marknivån (”overbend”). Stora infallsvinklar är inte möjliga, då ledningen inte kan hamna med mer än 2,5 m täckning. I regel bör därför den rampformade delen bli ”lång-grund”. Vid låga infallsvinklar har markens lutning stor betydelse.

Mottagningsgrop:

Mottagningsgrop måste vara tillräckligt stor för att lossa maskinen ifrån det färdiga röret. Då inga särskilt strikta utrymmeskrav finns lossas hela maskinen på en gång. Gropen blir då ca 10 meter lång med ca 1 meter på var sida om ledningen.

Används till:

Tryckledningar av stål i stora dimensioner.

Fördelar:

Lämplig i platt och vattensjuk eller mjuk mark där öppet schakt kräver djupa sponter, jet grouting, grundvattensänkning eller andra stabilitetsåtgärder som gör det dyrt att schakta.

Klarar av att förlägga stora ledningar med normal täckning, åtkomlig för anläggning av avluftare, avtappningar och reparationsarbeten o d.

Nackdelar:

Ej möjligt att passera under ledningar utan åtgärd.

Förberedande undersökningar, bl a:

Geoteknisk undersökning. Särskilt viktigt är att känna till de geotekniska förhållandena vid blivande start och mottagningsgropar.

Utrymmeskrav bör utredas. Storlek på gropar varierar med utformningen. Vid brist på utrymme kan rörsträngen delas upp i flera delar, som sammanfogas under pågående borrning.

Lämna en kommentar

Har du synpunkter på innehållet eller tycker att något saknas? Lämna dina kommentarer till oss så att vi kan bli bättre och tillsammans utveckla kunskapen om schaktfritt. Tack på förhand! Obligatoriska fält är märkta *

Innehåll
Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB