Wiki NoDig

Wiki Nodig är ett uppslagsverk med samlade tekniska termer som används inom branschen för schaktfri teknologi. Det är ett levande dokument vilket uppdateras och justeras kontinuerligt allt efter som teknikutvecklingen inom industrin går framåt. Wiki NoDig är utvecklat av Johan Lundberg AB. Ange källa om ni använder er av material från denna sida. Copyright Johan Lundberg AB.

Easy Pipe (Metod)

Schaktfri nyläggningsmetod med aktiv styrning för tryckledningar.

Kort beskrivning:

Principen är mikrotunnling av speciella stålrör som görs dragsäkra med snabbt monterade skruvförband. Då rören anländer i mottagningsgropen monteras mediaröret på specialrören med en speciell övergångskoppling. Medialedningen dras sedan hela vägen tillbaka till tryckstationen.

Används i:

Lera, sand, silt, grus, sten

Begränsningar:

Sten, block och berg vid ledningsdimension 1000 mm och under.

Minsta rekommenderade marktäckning:

2 x diametern, dock minst 2 m.

Ledningslängd, diameter:

Upp till flera hundra meter. Större stålledningar, ca 1 m.

Rörmaterial:

Stumsvetsade medialedningar av stål

Startgrop:

Ska inrymma borrutrustning och tryckstation. Mothåll krävs.

Mottagningsgrop:

Ska inrymma borrutrustningen och vara utformad så att medialedning av stål kan föras ned i gropen med rätt vinkel med en böjradie som inte understiger ca 1000 x DN.

Används till:

Tryckledningar för vatten, gas m m.

Fördelar:

Klarar medialedningar av stål i stora dimensioner.

Begränsningar och nackdelar:

Kostsam. Övergång mellan hårt berg och lösa jordarter kan innebära riktningsavvikelse. Enstaka sten och block i lösa jordarter kan vara svåra att forcera, maskinen kan knuffa dem framför sig.

Risk för omgivningspåverkan bl a:

Risk för sättning på grund av okontrollerat intag vid övergång mellan berg, block och löst lagrat friktionsmaterial.

Förberedande undersökningar bl a:

Geoteknisk undersökning. Grundvattenundersökning. Lokalisering av befintliga ledningar och anläggningar. Vid förekomst av sten och block behövs kunskap om bergartens hårdhet.