Wiki NoDig

Wiki Nodig är ett uppslagsverk med samlade tekniska termer som används inom branschen för schaktfri teknologi. Det är ett levande dokument vilket uppdateras och justeras kontinuerligt allt efter som teknikutvecklingen inom industrin går framåt. Wiki NoDig är utvecklat av Johan Lundberg AB. Ange källa om ni använder er av material från denna sida. Copyright Johan Lundberg AB.

Lergodsrör

Lergods/stengods är speciellt lämpat för aggressiva medier, som t.ex. svavelvätebemängt spillvatten efter pumpstation. Används ännu sällan i Sverige. Fabrikat för genomtryckningsrör är t.ex. tyska Steinzug-Kreamo, amerikanska No Dig pipe eller brittiska Naylor Denlok Jacking Pipes.

Lergods har ännu inte använts i Sverige för rörtryckning, bortsett från de gamla Höganäsrören och dränledningsrören, men är däremot populärt utomlands. I t.ex. Tyskland används betong normalt endast till dagvatten, medan spillvattenledningar består av plast eller lergods.