Wiki NoDig

Wiki Nodig är ett uppslagsverk med samlade tekniska termer som används inom branschen för schaktfri teknologi. Det är ett levande dokument vilket uppdateras och justeras kontinuerligt allt efter som teknikutvecklingen inom industrin går framåt. Wiki NoDig är utvecklat av Johan Lundberg AB. Ange källa om ni använder er av material från denna sida. Copyright Johan Lundberg AB.

Rörspräckning - Pneumatisk (metod)

Även kallad Dynamisk Rörspräckning. Metod för uppspräckning av gammal ledning och installation av ny ledning. Den nya ledningen kan vara av samma dimension som den gamla eller större. Denna tryckluftsdrivna teknik är föregångare till den hydrauliska rörspräckningen.

Kort beskrivning:

Den tryckluftsdrivna slaghammaren får spräckkonan att bryta isär befintlig ledning. En ny ledning dras samtidigt in. Utrustningen leds framåt med ett vajerspel.

Befintlig ledning:

Betong, keramik, plast, gråjärn och stål.

Ny ledning:

PE

Installationsyta:

Schaktgrop ska inrymma utrustningen, från 2x2 m och uppåt.

Ledningslängd, diameter och material:

0–150 m, Ø 50–600 mm.

Används till:

Främst vatten- och tryckavloppsledningar samt gas. Kan även användas för självfallsledningar vid dimensionsökning.

Fördelar:

Ett förhållandevis billigt sätt att förnya ledningsnätet. Ger en helt ny ledning i samma sträckning som den gamla. Klarar ny ledning av samma dimension eller normalt upp till 50 % större. Fungerar trots ovalitet eller större tvärförskjutningar på befintlig ledning.

Begränsningar och nackdelar:

Olja i tryckluften kan förorena ny ledning. Främst för trycksatta ledningar. Kan ge ojämn lutningsprofil på självfallsledningar. Kräver schaktade gropar för anläggning och anslutningar.

Risk för omgivningspåverkan, bl a:

Ger vibrationer, vilket kan påverka känslig omgivning. Kan påverka närliggande ledningar. Kan ge markhävning, speciellt vid större dimensioner eller vid dimensionsökning.

Förberedande undersökningar:

Lokalisering av befintliga ledningar och anläggningar, speciellt känsligare sådana. Dimension och längd. Riktningsavvikelser.