Wiki NoDig

Wiki Nodig är ett uppslagsverk med samlade tekniska termer som används inom branschen för schaktfri teknologi. Det är ett levande dokument vilket uppdateras och justeras kontinuerligt allt efter som teknikutvecklingen inom industrin går framåt. Wiki NoDig är utvecklat av Johan Lundberg AB. Ange källa om ni använder er av material från denna sida. Copyright Johan Lundberg AB.

Rörspräckning - Hydraulisk/Bursting (metod)

Även kallad Statisk Rörspräckning. Metod för uppspräckning av gammal ledning och installation av ny ledning. Den nya ledningen kan vara av samma dimension som den gamla, eller större.

Kort beskrivning:

En hydraulisk dragutrustning får spräckkonan att bryta isär befintlig ledning. Samtidigt dras en ny ledning in. Spräckutrustningen kan kompletteras med skärverktyg för att lättare bryta isär vissa typer av befintliga ledningar.

Befintlig ledning:

Betong, keramik, plast, grå- och segjärn, stål.

Ny ledning:

PE, segjärn.

Installationsyta:

Schaktgrop skall inrymma utrustningen, från 2x2 m och uppåt.

Ledningslängd, diameter och material:

0–150 m, Ø 50–600 mm.

Används till:

Främst vattenledningar och tryckavlopp samt gasledningar. Kan även användas för självfallsledningar vid dimensionsökning.

Fördelar:

Ett förhållandevis billigt sätt att förnya ledningsnätet. Ger en helt ny ledning i samma sträckning som den gamla. Klarar normalt ny ledning av samma dimension eller normalt upp till 50 % större. Fungerar trots ovalitet eller större tvärförskjutningar på befintlig ledning. Kan användas för självfallsledningar med högre lutning då behov finns för dimensionsökning. Ger inga direkta vibrationer. Segjärn kan användas i ny ledning.

Begränsningar och nackdelar:

Främst för trycksatt ledning. Kan ge ojämn lutningsprofil på självfallsledningar. Kräver schaktade gropar för anläggning och anslutningar. Ej riktningsavvikelser över 11 grader. Spräckning av segjärn med dimension 200 mm eller mindre, för med sig hög risk för mindre gott resultat.

Risk för omgivningspåverkan, bl a:

Kan ge markhävning, speciellt vid större dimensioner eller vid dimensionsökning. Kan påverka närliggande ledningar.

Förberedande undersökningar:

Lokalisering av befintliga ledningar och anläggningar, speciellt känsligare sådana. Dimension och längd. Riktningsavvikelser.