Wiki NoDig

Wiki Nodig är ett uppslagsverk med samlade tekniska termer som används inom branschen för schaktfri teknologi. Det är ett levande dokument vilket uppdateras och justeras kontinuerligt allt efter som teknikutvecklingen inom industrin går framåt. Wiki NoDig är utvecklat av Johan Lundberg AB. Ange källa om ni använder er av material från denna sida. Copyright Johan Lundberg AB.

Infodring - Kontinuerliga rör/Sliplining (metod)

Snabb och enkel teknik för renovering av tryckledningar genom att förlägga en ledning av mindre dimension inuti befintlig.

Kort beskrivning:

Nya plaströr svetsas ihop och dras in i den befintliga ledningen med en vinsch. Spalten mellan gammal och ny ledning kan fyllas med cement.

Befintlig ledning:

Alla typer.

Infodringsledning:

Plast.

Installationsyta:

Lång schaktgrop för indrag av ledning.

Ledningslängd, diameter och material:

0–500 m, Ø 100–1 000 mm.

Används till:

Gasledningar, vattenledningar och tryckavlopp. Även för självfallsledningar i vissa fall.

Fördelar:

En snabb, enkel och ofta billig metod. Ger en självbärande ny konstruktion inne i det den gamla ledningen. Består av gängse standardrör och standarddimensioner. En möjlighet att minska dimensionen vid överdimensionerat ledningsnät.

Begränsningar och nackdelar:

Minskar dimensionen. Förläggning och anslutningar kräver schakt. Kräver en befintlig ledning utan större deformationer, riktningsändringar eller tvärförskjutningar. För att den nya ledningen ska ligga rakt efter installation kan krävas fixering med en komplicerad kringinjektering.

Förberedande undersökningar:

Dimension och längd. Begränsningar i befintligt tvärsnitt som kan försvåra installation.