Wiki NoDig

Wiki Nodig är ett uppslagsverk med samlade tekniska termer som används inom branschen för schaktfri teknologi. Det är ett levande dokument vilket uppdateras och justeras kontinuerligt allt efter som teknikutvecklingen inom industrin går framåt. Wiki NoDig är utvecklat av Johan Lundberg AB. Ange källa om ni använder er av material från denna sida. Copyright Johan Lundberg AB.

Infodring - Kortrör (metod)

Renovering genom att förlägga en ny ledning av mindre dimension inuti befintlig ledning. Rör i längder om 0,5–6 m.

Kort beskrivning:

Ett nytt kortrör placeras i befintlig nedstigningsbrunn eller i schaktgrop. Varje rör skjuts in i befintlig ledning, varefter ett nytt lyfts ned och skjuts in o s v. Utrymmet mellan gammal och ny ledning fylls med cement.

Befintlig leding:

Alla typer.

Infodringsrör:

Plast och glasfiberarmerad plast.

Installationsyta:

Nedstigningsbrunn eller schaktgrop.

Ledningslängd och diameter:

0–500 m, Ø 100–2 000 mm.

Används till:

Dag- och spillvattenledningar.

Fördelar:

Snabb metod. Vatten kan delvis passera under installationsarbete. Rör upp till 0,7 m längd kan installeras från nedstigningsbrunn. Standardiserade rör kan användas.

Begränsningar och nackdelar:

Ledningen får en mindre dimension. Den nya ledningen får många fogar, vilket ger större risk för framtida läckage. Sand och smuts kan fastna i fogarna vid installation. Behöver förankras med injektering. Svårt att få injekteringen jämnt fördelad. Kan vara svårt att passera deformationer och tvärförskjutningar vid installation. Klarar max 2 graders avvinkling. Schakt krävs vid servisinkopplingar.

Förberedande undersökningar:

Dimension och längd. Riktningsavvikelser. Begränsningar i befintligt tvärsnitt som kan försvåra installation.

Relining med flexibelt foder har i många fall ersatt infodring med kortrör.