Wiki NoDig

Wiki Nodig är ett uppslagsverk med samlade tekniska termer som används inom branschen för schaktfri teknologi. Det är ett levande dokument vilket uppdateras och justeras kontinuerligt allt efter som teknikutvecklingen inom industrin går framåt. Wiki NoDig är utvecklat av Johan Lundberg AB. Ange källa om ni använder er av material från denna sida. Copyright Johan Lundberg AB.

Infodring - Formpassade rör (metod)

Renovering av ledningar genom att installera ett kontinuerligt rör, med en tillfälligt reducerad tvärsnittsarea, inuti befintlig ledning.

Kort beskrivning:

En ny plastledning omformas på arbetsplatsen eller viks ihop på fabrik. Efter montering återgår ledningen till sin ursprungliga cirkulära form genom trycksättning och uppvärmning, vanligtvis med ånga. Spalten mellan gammal och ny ledning blir minimal.

Befintligt rör:

Alla typer.

Infodringsledning:

Plast.

Installationsyta:

Nedstigningsbrunn eller schaktgrop för inmontering av ledning.

Rörlängd, diameter och material:

0–1 000 m, Ø 100–400 mm (Ø 400-1000 mm med installationsmetod swagelining el liknande).

Används till:

Vatten, tryckavlopp, spill- och dagvatten, gas.

Fördelar:

Ger en självbärande konstruktion med största möjliga invändiga dimension för vattenledningar. Ger normalt en sammanhängade, tät ledning som klarar samma flöde som den gamla ledningen.

Begränsningar och nackdelar:

Max 30 graders riktningsavvikelse i rörböj. Max 11 grader i vinkel. Kräver specialverktyg. Kan kräva specialrördelar vid axiella anslutningar. Kräver schakt vid start- och mottagningspunkt. Schakt krävs för tät anslutning av servisledning.

Förberedande undersökning bl a:

Dimension och längd. Riktningsavvikelser. Begränsningar i befintligt tvärsnitt som kan försvåra installation.