Wiki NoDig

Wiki Nodig är ett uppslagsverk med samlade tekniska termer som används inom branschen för schaktfri teknologi. Det är ett levande dokument vilket uppdateras och justeras kontinuerligt allt efter som teknikutvecklingen inom industrin går framåt. Wiki NoDig är utvecklat av Johan Lundberg AB. Ange källa om ni använder er av material från denna sida. Copyright Johan Lundberg AB.

Rörtryckning (metod)

Även kallad Betongrörstryckning. Schaktfri nyläggningsmetod med aktiv styrning. Används för tryckning av betongrör i lera. Ofta handlar det om självfallsledningar med låg lutning för spill- och dagvatten.

Kort beskrivning:

Betongröret pressas in i leran med hydraulcylindrar. I fronten sitter en styrutrustning, som korrigerar för avvikelser ifrån den raka linjen. Lera tas ut ur röret kontinuerligt genom transportband, skrapspel, spolning etc.

Används i:

Lös lera.

Begränsningar:

Friktionsmaterial, fast lera, lera med sten och block

Minsta rekommenderade marktäckning:

2 x rördiametern. Dock minst 2 m.

Rörlängd och diameter:

0–200 m, Ø 300–3 000 mm,

Rörmaterial:

Genomtryckningsrör av betong; i vissa fall även av polymerbetong eller GAP.

Startgrop:

Skall inrymma borrutrustningen. Från 2x2 m och uppåt. Mothåll krävs.

Mottagningsgrop:

Från 1,5 x 1,5 m.

Används till:

Självfallsledningar för spill- och dagvatten.

Fördelar:

Förhållandevis billig metod. Klarar självfallsledningar med låg lutning.

Begränsningar och nackdelar:

Klarar inte friktionsmaterial eller lera med enstaka sten och block i.

Förberedande undersökningar, bl a:

Geoteknisk undersökning, inklusive undersökning av lerans egenskaper. Grundvattenundersökning. Lokalisering av befintliga ledningar och anläggningar.