Wiki NoDig

Wiki Nodig är ett uppslagsverk med samlade tekniska termer som används inom branschen för schaktfri teknologi. Det är ett levande dokument vilket uppdateras och justeras kontinuerligt allt efter som teknikutvecklingen inom industrin går framåt. Wiki NoDig är utvecklat av Johan Lundberg AB. Ange källa om ni använder er av material från denna sida. Copyright Johan Lundberg AB.

Raiseborrning (metod)

Schaktfri nyläggningsmetod med aktiv styrning. Metod för stora berghål.

Kort beskrivning:

Ett pilothål borras med exempelvis rullborrkrona liknande AT-borrning, hammarborrning eller kärnborrning. När pilotborrningenen är klar ryms berghålet upp till önskad dimension i ett moment. Rymmarkronan med sina hårdmetallbestyckade rullar mal sönder berget då den dras tillbaka genom pilothålet.

Borrlängd, diameter:

0–1 000 m, Ø 600–4 000 mm.

Startgrop:

Från 10 x 5 m

Mottagningsgrop:

Från 3 x 3 m

Används till:

Kanalisering för el, tele, gas, fjärrvärme, vatten, dag- och spillvatten. Anslutningar mot dag- och spillvattentunnlar, gruvschakt, kraftverkstunnlar.

Fördelar:

Förhållandevis billig metod för att skapa stora hål i berg.

Begränsningar och nackdelar:

Ställer höga krav på bergets kvalitet. Kräver homogent berg, alt. Injektering. Hålet måste ha en viss minimilutning för att möjliggöra effektiv urspolning av borrkax. Kaxhantering kan bli omfattande och det går åt stora mängder vatten vid urspolning. Kräver access till andra änden av projekterad linje för att montera raiseborrkrona.

Risk för omgivningspåverkan, bl a:

Okontrollerad avsänkning av grundvatten.

Förberedande undersökningar, bl a:

Geoteknisk undersökning, med noggrann undersökning av bergets egenskaper. Grundvattenundersökning.