Wiki NoDig

Wiki Nodig är ett uppslagsverk med samlade tekniska termer som används inom branschen för schaktfri teknologi. Det är ett levande dokument vilket uppdateras och justeras kontinuerligt allt efter som teknikutvecklingen inom industrin går framåt. Wiki NoDig är utvecklat av Johan Lundberg AB. Ange källa om ni använder er av material från denna sida. Copyright Johan Lundberg AB.

AT-borrning (metod)

Kallas även SBR. Schaktfri nyläggningsmetod med aktiv styrning. Som styrd borrning; skillnaden är att metoden klarar tuffare jordmaterial.

Kort beskrivning:

Pilotstången borras fram i jordmaterialet efter en förutbestämd linje. Rullborrkronan roteras av en invändig drivaxel och mal sönder allt i sin väg. Borrkronans riktning styrs genom att positionera den yttre borrstångens vinkel. Borrhuvudet följs med inbyggd radiosändare. När stången dras ut igen, vidgas borrhålet med rymmaren. Samtidigt dras mediaröret in i det borrade hålet.

Används i:

Friktionsmaterial och lera; stenhaltig, hård mark. Även berg, speciellt kalksten och andra mjuka bergarter.

Begränsningar:

Större dimensioner i kraftigt skiftande jordmaterial.

Rörlängd, diameter:

0–300 m, Ø 100–300 mm.

Rörmaterial:

Plast, stål

Startgrop:

Från 2 x 2 m och uppåt

Mottagningsgrop:

Från 2 x 2 m och uppåt

Minsta rekommenderade marktäckning:

10-15 x rördiametern

Används till:

Skyddsrör eller mediarör för el, tele, gas, fjärrvärme, vatten och tryckspillvatten.

Fördelar:

Kräver inga stora gropar. Kan borra i en båge. Kan borra under grundvattennivå.

Begränsningar och nackdelar:

Rekommenderas ej till självfallsledningar. Stor risk att fastna vid upprymning i morän eller dåligt berg. Svårt att styra i lös lera.

Risk för omgivningspåverkan, bl a:

Sättningar. Risk för läckage uppåt av borrvätska. Kan orsaka störningar på befintliga ledningar och anläggningar.

Förberedande undersökningar, bl a:

Geoteknisk undersökning. Grundvattenundersökning. Lokalisering av befintliga ledningar.