Wiki NoDig

Wiki Nodig är ett uppslagsverk med samlade tekniska termer som används inom branschen för schaktfri teknologi. Det är ett levande dokument vilket uppdateras och justeras kontinuerligt allt efter som teknikutvecklingen inom industrin går framåt. Wiki NoDig är utvecklat av Johan Lundberg AB. Ange källa om ni använder er av material från denna sida. Copyright Johan Lundberg AB.

Bergborrning allmänt

Den skandinaviska gruvnäringen har gett oss lång erfarenhet av borrning i berg. En rad olika metoder har utvecklats, och ofta kan dessa kombineras för att erhålla önskat resultat. I bergborrning ingår normalt två huvudsakliga moment; pilotborrning, ofta med hög precision, samt upprymning.

Det som kännetecknar bergborrning är att då hela borrsträckan utgörs av berg, används normalt inte ett s k foderrör som förhindrar att hålet rasar in. Ledningen installeras istället direkt i borrhålet, alternativt i ett s k Inklädnadsrör där spalt mellan rör och berg tätas med kontaktinjektering.