Wiki NoDig

Wiki Nodig är ett uppslagsverk med samlade tekniska termer som används inom branschen för schaktfri teknologi. Det är ett levande dokument vilket uppdateras och justeras kontinuerligt allt efter som teknikutvecklingen inom industrin går framåt. Wiki NoDig är utvecklat av Johan Lundberg AB. Ange källa om ni använder er av material från denna sida. Copyright Johan Lundberg AB.

Resistivitetsmätning

Geofysisk metod för sondering, där likström sänds ut via strömelektroder i kontakt med marken. Eftersom strömmen söker vägen med minsta motståndet styr resistiviteten, d v s motståndet i de olika marklagren, utbrednings-mönstret för strömmen. Mätningen ger så en bild av olika jord- och berglager i sonderingssträckningen.