Wiki NoDig

Wiki Nodig är ett uppslagsverk med samlade tekniska termer som används inom branschen för schaktfri teknologi. Det är ett levande dokument vilket uppdateras och justeras kontinuerligt allt efter som teknikutvecklingen inom industrin går framåt. Wiki NoDig är utvecklat av Johan Lundberg AB. Ange källa om ni använder er av material från denna sida. Copyright Johan Lundberg AB.

EN-standard

Europastandard inom EG/EFTA, utarbetad av CEN, Comité Européen de Normalisation. Alla fastställda europastandarder blir per automatik även svensk standard, SS-EN. Publiceras av SIS, svenska standardinstitutet.