Wiki NoDig

Wiki Nodig är ett uppslagsverk med samlade tekniska termer som används inom branschen för schaktfri teknologi. Det är ett levande dokument vilket uppdateras och justeras kontinuerligt allt efter som teknikutvecklingen inom industrin går framåt. Wiki NoDig är utvecklat av Johan Lundberg AB. Ange källa om ni använder er av material från denna sida. Copyright Johan Lundberg AB.

Augerborrning

Metod som används för installation av foderrör/skyddsrör under t ex vägar och järnvägar. Metoden innebär att ett rör trycks framåt genom jordmaterialet, samtidigt som jordmassor skruvas ur röret bakåt.

Se vidare Metodbeskrivning Augerborrning.