Projektering

Vi ser det inte som vår uppgift att använda schaktfritt till varje pris. När traditionell schaktning är bäst rekommenderar vi självklart detta. Och eftersom schaktfritt kräver större noggrannhet, genomsyrar detta vårt sätt att arbeta.

Under processen (se figur nedan) är det viktigt att kartlägga alla förutsättningar och fakta om projektet. Därefter består arbetet av att värdera tillgängliga alternativ och utan förutfattade meningar ta sig fram till en lösning som fungerar.

Vi arbetar alltid efter en stegvis arbetsmodell som vi döpt till "Lundbergs trappa". De första trappstegen - behovsanalys och förstudie - är viktigast. Där undersöker vi om det överhuvudtaget finns en schaktfri lösning som uppfyller ledningsägarens krav.

Redan här tar vi fram en grov kostnadsuppskattning som underlag för beslut att gå vidare. Ofta visar det sig att möjligheten till besparingar är så stor att detta räcker som beslutsunderlag. Om beställaren önskar kan vi projektleda hela projektet - från tanke till färdig ledning.

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

R-symbolen identifierar företag som har ett etiskt förhållningssätt, d.v.s. aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.
Läs mer om R-licens

DCA-Europe, Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsultfirmor inom styrd borrning. Vi har som första skandinaviska organisation blivit upptagna som associate members i DCA. I vårt arbete eftersträvar vi att följa de goda erfarenheter som DCA’s normer och standarder berikar oss med.
Läs mer om DCA


© 2020 Johan Lundberg AB