English Suomi
Arkiv

Nyheter

Stockholm Vatten – Albysjön-Talldalsvägen 2013-2015


Grundproblem

En ny 1200 mm huvudvattenledning skulle byggas. Cirka 1 km av ledningslinjen passerade ett område med mycket besvärliga markförhållanden; lös lera, högt grundvattentryck samt närhet till start trafikerad väg. Preliminära kalkyler visade att konventionell ledningsförläggning med schakt och spont skulle kosta 80-100 Mkr och orsaka omfattande störningar, både på trafiken och miljön.

Förstudie

Som underkonsult till Sweco fick Johan Lundberg AB i uppdrag att kartlägga tänkbara schaktfria alternativ. Beställaren ville veta om schaktfri teknik gick att använda, vilka metoder som var tänkbara och var kostnaden skulle hamna.

Uppdraget var komplext. De schaktfria metoder som låg närmast till hands innebar antingen att ledningen skulle hamna på ett stort djup eller att ett skyddsrör byggdes vari vattenledningen skulle installeras, vilket egentligen gav onödigt försvårande omständigheter för driften.

Under arbetets gång fick vi genom vårt internationella nätverk tips om en helt nyutvecklad metod – Pipe Express från tyska Herrenknecht – som skulle lanseras ett halvår senare. Vi skaffade förhandsinformation och tog med även denna metod i förstudien. Det visade sig att metoden skulle passa projektet perfekt.

Metodval

Förstudien presenterades och projektgruppen valde enhälligt den nya metoden Pipe Express, vilket inte var så förvånande då kostnaden beräknades hamna på cirka 35 Mkr och störningsproblemen minimerades. Beslutet att välja Pipe Express togs direkt.

Projektering

Som underkonsult till Sweco projekterade Johan Lundberg AB den delsträcka som skulle utföras med schaktfri teknik. Sweco projekterade resten av projektet (3 km ledningsschakt), samt svarade för samordning.

Upphandling

Som vid alla upphandlingar måste omfattningen på uppdraget definieras i detalj. Vid schaktfria projekt är detta speciellt viktigt, då störningar och stillestånd för specialutrustning annars riskerar bli extra kostsamma.

Vi stöttade beställaren med frågor och svar samt bevakade beställarens intressen under hela upphandlingsprocessen. Detta är extra viktigt när det handlar om tjänster som beställarorganisationen inte är van vid. Kontraktssumman blev knappt 35 Mkr.

Genomförande

För att ett projekt ska lyckas krävs dels tempo, dels att allt som är projekterat verkligen blir genomfört på rätt sätt. För att uppnå detta ingick vi som byggledning i beställarens organisation och assisterade projektets ordinarie byggledare i frågor kring den schaktfria delen av projektet. Ibland är det nödvändigt att fatta kvalificerade beslut direkt, för att undvika onödiga och kostsamma störningar.

Besiktning och dokumentation

Ledningen installerades under våren 2015. Vi deltar i projektet tills allt är klart och stockholmarna kan förses med vatten ur den nyinstallerade ledningen. Projektet belönades med utmärkelsen som ”Årets NoDig projekt 2015”.

Länkar

Årets NoDig projekt 2015

Artikel om Albyprojektet