English Suomi
Arkiv

Nyheter

Länkar

Tillståndsgivare

Trafikverket Vägar (tidigare Vägverket) 
http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____563.aspx

Trafikverket Järnvägar (tidigare Banverket)
http://www.trafikverket.se/Foretag/Bygga-och-underhalla/Jarnvag/Anlaggningstekniska-omraden/Ledningsarenden/

Ansökan korsning järnväg
http://www.trafikverket.se/PageFiles/15322/ansokan_ny_ledningskorsning_rev_2010_06_11.pdf

Kommuner
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_Sveriges_kommuner

Branschföreningar Schaktfritt

SSTT- Scandinavian Society for Trenchless Technology
http://www.sstt.se

ISTT- The International Society for Trenchless Technology
http://www.istt.com/

Övriga Branschföreningar

Svenskt Vatten
http://www.svensktvatten.se/web/Hem.aspx

Svensk Byggtjänst
http://www.byggtjanst.se

NPG – Nordiska Plaströrsgruppen
http://www.npgnordic.com/

FAB – Föreningen för Aktiva i Borrbranschen
http://www.fab.w.se/

Geotec –Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation
http://www.geotec.se

Publikationer och Normer

-Trafikverket
Publikation om regler och tekniska krav vid förläggning av ledningar inom vägområdet
http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____1901.aspx

-Trafikverket
Publikation om regler och tekniska krav vid förläggning av ledningar inom järnvägområdet – Trummor och ledningar (BVS 585.18) (pdf)
http://www.trafikverket.se/PageFiles/15322/BVS585.18.pdf

Checklista ledningskorsningar och ledningar i närheten av banan (pdf)
http://www.trafikverket.se/PageFiles/15322/Checklista.pdf

Stöd till ”Checklista-Ledningskorsningar och ledningar i närheten av banan” (pdf)
http://www.trafikverket.se/PageFiles/15322/St%C3%B6d%20till%20checklista.pdf

Egenkontroll för entreprenör vid genomförande av ledningskorsning (pdf)
http://www.trafikverket.se/PageFiles/15322/Egenkontroll.pdf

Råd och skyddsanvisningar för dig som ska arbeta inom Banverkets spårområde (pdf)
http://www.trafikverket.se/PageFiles/10139/Rad_o_skydd.pdf

-SSTT
No Dig handboken
http://www.sstt.dk/sv-se/nodigguide.aspx

Litteratur

Trenchless Technology, online
Trenchless Technology, Mohammad Najafi
Horizontal Auger Boring Projects (rapport)
Pipe Bursting Projects (rapport)
Pipe Ramming Projects (rapport)
RELEVANT för VA-ingenjören
Schaktfritt ledningsbyggande, Styrud