English Suomi
Arkiv

Nyheter

Laholmsbuktens VA – Nissan, Halmstad 2014-2015

 

Grundproblem

Befintliga tryckavloppsledningar på Nissans botten i centrala Halmstad är i dåligt skick och måste ersättas. Omfattande schaktningsarbeten vid kajen plus avancerade undervattensarbeten, skulle störa boende och näringsverksamhet under lång tid. Därför ville Laholmsbuktens VA gärna se en alternativ lösning.

Förstudie

Som underkonsult till WSP fick Johan Lundberg AB i uppdrag att kartlägga tänkbara schaktfria alternativ. Beställaren ville veta om schaktfri teknik gick att använda, vilka metoder som var tänkbara och var kostnaden skulle hamna.

Uppdraget var komplext då utrymmet är starkt begränsat och fornlämningar finns i direkt närhet. Kajkonstruktionerna på platsen är avancerade, vilken krävde hänsyn och noggrann planering.

Förutsättningarna begränsade i hög grad antalet tänkbara schaktfria lösningar. Vår förstudie visade att mikrotunnling kunde vara en lösning som gjorde att ledningen kunde förläggas på säkert djup under Nissans botten. Härigenom eliminerades behovet av omfattande och störande rivning av kajer.

I förstudien lyfte vi fram de osäkerhetsfaktorer som finns, t ex kajens grundläggning på träpålar samt kravet på att fastställa att inga främmande konstruktioner finns i borrlinjen, t ex kvarlämnad stålspont. Vi presenterade också en tidplan som säkerställde att entreprenaden är klar när turistsäsongen börjar.

Metodval

Förstudien presenterade för- och nackdelar med olika lösningar, samt en rekommendation att välja mikrotunnling. Vi bedömde att kostnaden skulle bli cirka 15 Mkr, vilket ansågs rimligt. Snart därefter togs beslut att gå vidare.

Projektering

Johan Lundberg AB projekterade, som underkonsult till WSP, de tekniska delarna kring mikrotunnlingen. WSP projekterade övriga delar, såsom geotekniska undersökningar, flödesberäkningar, anslutningsarbeten mm.

Vi tryckte hårt på vikten av att redan under projekteringen utreda och genomföra de arkeologiska undersökningar som var nödvändiga. Genom att vi kände till entreprenadens praktiska genomförande i detalj, kunde vi begränsa undersökningsområdet. Trots detta blev de arkeologiska undersökningarna mer omfattande än vad man anat, men många problem undveks genom att undersökningarna var klara innan borrningsentreprenaden startade. I annat fall hade detta kunnat leda till stora extrakostnader för t ex maskinstillestånd och stora förseningar i ett projekt som redan hade begränsat med tid för utförande.

Upphandling

Som vid alla upphandlingar måste omfattningen på uppdraget definieras i detalj. Vid schaktfria projekt är detta speciellt viktigt, då störningar och stillestånd för specialutrustning annars riskerar bli extra kostsamma.

Vi stöttade beställaren med frågor och svar samt bevakade beställarens intressen under hela upphandlingsprocessen. Detta är extra viktigt när det handlar om tjänster som beställarorganisationen inte är van vid. Kontraktssumman blev knappt 15 Mkr.

Genomförande

Projektet startade i september 2015. För att ett projekt ska lyckas krävs dels tempo, dels att allt som är projekterat verkligen blir genomfört på rätt sätt. För att uppnå detta ingår vi som byggledning i beställarens organisation och assisterar projektets ordinarie byggledare i frågor kring den schaktfria delen av projektet. Ibland är det nödvändigt att fatta kvalificerade beslut direkt, för att undvika onödiga och kostsamma störningar.

Besiktning och dokumentation

Ledningen byggs i höst och vinter. Vi kommer att vara kvar i projektet tills allt är klart och tills Halmstad har fått ledningar som tryggar både framtiden och miljön.

Tidningsartikel i Entreprenadaktuellt