Skip to main content

Ledningskorsningsavtal

Trafikverket kräver att den som vill korsa väg eller järnväg visar att projektet varken påverkar trafiken, vägen eller järnvägen. Ansökan om ledningskorsningsavtal ska beskriva vad som ska göras och helst i förväg besvara alla de frågor som Trafikverket kan tänkas ställa.

En komplett och professionellt upprättad ansökan går snabbare att hantera för Trafikverket, vilket är viktigt då det ofta handlar om snäva tidsramar.

Johan Lundberg AB är experter på ledningskorsningsavtal för järnväg. Här är kraven betydligt hårdare än vid korsning av väg eftersom trafiken inte på samma sätt går att leda om.

Sedan 2017 har vi upprättat uppemot 250 ledningskorsningsavtal. Självklart upprättar vi även avtal för korsning av väg.

En logisk och heltäckande process

  • 1. Vi samlar allt underlag och upprättar ansökan till Trafikverket. Genom att vi har en väl genomtänkt teknisk lösning och är väl förberedda, blir ansökningsprocessen snabb och smidig.

  • 2. Vi beskriver den valda borrmetoden och varför den är lämpligast. Vi tar också fram de kontrollplaner som krävs.

  • 3. Vi lämnar ifrån oss en fullt färdig, projekterad lösning som direkt går att bygga efter. Beställaren kan själv handla upp utförandet, eller överlåta upphandling och projektledning till oss.

Hur lång tid tar det?

Vår erfarenhet är att en komplett och genomtänkt ansökan hanteras snabbt. Trafikverkets interna handläggningstid är f n 60 arbetsdagar. Det finns fallgropar på vägen, men om vi kopplas in tidigt så brukar dessa gå att undvika. Under ledningsbyggandet är bra förberedelser ett villkor eftersom oplanerade problem kan orsaka kostsamma förseningar.  Ta därför kontakt med oss omgående. Kontakta i första hand David Jacobsson (mail david@johanlundberg.se , mobil 46 (0)70-568 71 02) som är vår specialist på ledningskorsningsavtal.

Unikt för Johan Lundberg AB

  • Att okulärbesiktiga platsen är en förutsättning för framgång. Därför gör vi alltid besök på plats för att orientera oss om förutsättningarna.

  • Vi kartlägger de geotekniska förutsättningarna noggrant, i första hand genom arkivsökning eller andra databaser.

  • Vi väljer den ledningsbyggnadsmetod som är bäst lämpad för den aktuella platsen.

  • Vi projekterar en teknisk lösning som fokuserar på genomförande (schaktgropar, släntlutningar och släntstabilitet, tillgängligt arbetsutrymme m.m). Givetvis tar vi alltid hänsyn till Trafikverkets riktlinjer och regler, t ex. skyddsavstånd till spår, kontaktledningsstolpar och växelanordningar.

Johan Lundberg AB is an independent consultant company within trenchless pipeline and cable construction and rehabilitation.


Johan Lundberg AB holds the AAA rating, i.e. the highest rating of creditworthiness.

Johan Lundberg AB is certified to the ISO 9001 and ISO14001 standards, which are the international standards for quality- and environmental management systems respectively.

DCA-Europe, Drilling Contractors’ Association - is the industry body for entrepreneurs, tech. developers and design offices in horizontal directional drilling (HDD). As the first Swedish member, we take part in and contribute to DCA standards and networking.
Learn more about DCA


© 2024 Johan Lundberg AB