Skip to main content

”Att bygga Sveriges största pumpstation fanns inte på kartan”

Utbyggnad av tvärbanan i Stockholm genomförs med schaktningsfria ledningsmetoder

Storstockholm expanderar. Tillväxten och det ökande miljömedvetandet kräver att kollektivtrafiken byggs ut. Tvärbanans Kistagren byggs nu och kommer år 2023 att ha sin ändstation i Helenelund.

I anslutning till ändstationen, som gränsar till både järnväg och motorväg, planeras och pågår ett antal större byggprojekt – Tvärbanetorget, kvarteret Hoppet m.fl. Resultatet blir en stor, hårdgjord och instängd yta som saknar naturlig dagvattenavledning med självfall.

Sollentuna kommun ansvarar via SEOM (Sollentuna Energi & Miljö) för att området kring ändstationen klarar ett hundraårsregn. Beräkningarna visade att dagvattensystemet måste kunna hantera en volym på cirka 3500 l/sek.

En förutsättning för hela projektet var att dagvattenfrågan löstes. Och löstes snabbt.

Schakt eller schaktfritt

– Inledningsvis såg vi två huvudalternativ, säger Åsa Snith, VA-chef på SEOM. Antingen schaktade ledningar i kombination med en gigantisk pumpstation som klarade både dagvattenvolym och nivåskillnader, eller ett schaktfritt ledningsalternativ. I båda fallen skulle dagvattnet ledas till Edsviken. Någonstans längs ledningslinjen behövdes dessutom ett reningssteg som bromsade upp flödet.

 – Men – att bygga Sveriges största pumpstation i Sollentuna fanns inte på kartan. Alltså tog vi kontakt med Johan Lundberg AB som fick uppdraget att kartlägga och kostnadsberäkna tänkbara schaktfria alternativ.

 – Vi började med att göra en förstudie, berättar Angela Gremyr, projektledare på Johan Lundberg AB. Det fanns flera alternativa lednings lägen, bl. a. en bergtunnel. Förstudien baserades på omfattande geotekniska undersökningar och innehöll även preliminära kostnadsberäkningar.  

Snabbt beslut

Med förstudien som underlag valde SEOM en ledningslinje, huvudsakligen i ås mark, där det även finns utrymme för den reningsdamm som behövs innan dagvattnet släpps ut i Edsviken. Genom att välja schaktfri teknik eliminerade man också de problem som de stora nivåskillnaderna i området annars orsakat. Och – sist men inte minst – man slapp merparten av de enorma kostnader som ett schaktalternativ inneburit.

Den schaktfria delen av ledningen blir cirka 1 km och ska passera en rad olika hinder, t. ex. ett utbyggt järnvägsområde samt en kyrkogård.  Metoden blir mikrotunnling med en ledningsdiameter på 1600 mm. Projektering pågår.

Referensprojekt

Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB