”Att bygga Sveriges största pumpstation fanns inte på kartan”

Storstockholm expanderar. Tillväxten och det ökande miljömedvetandet kräver att kollektivtrafiken byggs ut. Tvärbanans Kistagren byggs nu och kommer år 2023 att ha sin ändstation i Helenelund.

I anslutning till ändstationen, som gränsar till både järnväg och motorväg, planeras och pågår ett antal större byggprojekt – Tvärbanetorget, kvarteret Hoppet m.fl. Resultatet blir en stor, hårdgjord och instängd yta som saknar naturlig dagvattenavledning med självfall.

Sollentuna kommun ansvarar via SEOM (Sollentuna Energi & Miljö) för att området kring ändstationen klarar ett hundraårsregn. Beräkningarna visade att dagvattensystemet måste kunna hantera en volym på cirka 3500 l/sek.

En förutsättning för hela projektet var att dagvattenfrågan löstes. Och löstes snabbt.

Schakt eller schaktfritt

– Inledningsvis såg vi två huvudalternativ, säger Åsa Snith, VA-chef på SEOM. Antingen schaktade ledningar i kombination med en gigantisk pumpstation som klarade både dagvattenvolym och nivåskillnader, eller ett schaktfritt ledningsalternativ. I båda fallen skulle dagvattnet ledas till Edsviken. Någonstans längs ledningslinjen behövdes dessutom ett reningssteg som bromsade upp flödet.

 – Men – att bygga Sveriges största pumpstation i Sollentuna fanns inte på kartan. Alltså tog vi kontakt med Johan Lundberg AB som fick uppdraget att kartlägga och kostnadsberäkna tänkbara schaktfria alternativ.

 – Vi började med att göra en förstudie, berättar Angela Gremyr, projektledare på Johan Lundberg AB. Det fanns flera alternativa lednings lägen, bl. a. en bergtunnel. Förstudien baserades på omfattande geotekniska undersökningar och innehöll även preliminära kostnadsberäkningar.  

Snabbt beslut

Med förstudien som underlag valde SEOM en ledningslinje, huvudsakligen i ås mark, där det även finns utrymme för den reningsdamm som behövs innan dagvattnet släpps ut i Edsviken. Genom att välja schaktfri teknik eliminerade man också de problem som de stora nivåskillnaderna i området annars orsakat. Och – sist men inte minst – man slapp merparten av de enorma kostnader som ett schaktalternativ inneburit.

Den schaktfria delen av ledningen blir cirka 1 km och ska passera en rad olika hinder, t. ex. ett utbyggt järnvägsområde samt en kyrkogård.  Metoden blir mikrotunnling med en ledningsdiameter på 1600 mm. Projektering pågår.

Referensprojekt

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

R-symbolen identifierar företag som har ett etiskt förhållningssätt, d.v.s. aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.
Läs mer om R-licens

DCA-Europe, Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsultfirmor inom styrd borrning. Vi har som första skandinaviska organisation blivit upptagna som associate members i DCA. I vårt arbete eftersträvar vi att följa de goda erfarenheter som DCA’s normer och standarder berikar oss med.
Läs mer om DCA

ISO 9001 är en internationell standard för certifiering på området kvalitet. ISO 9000 är standardserien för kvalitet där ISO 9001 är själva kravdokumentet i standarden.
ISO 14001 är en internationell standard för certifiering på området miljö. ISO 14001 är ett kravdokument för certifiering av miljöledningssystem.


© 2020 Johan Lundberg AB