Skip to main content

Avancerad mikrotunnling under Nissan

image002

Laholmsbuktens VA, där Halmstad kommun ingår, hade länge varit oroliga för de båda tryckavloppsledningar som korsar Nissan mitt i Halmstad. Ledningarna är av gjutjärn, har en diameter av 500 mm och är vitala för hela avloppsnätet. Ett haveri skulle kunna ställa till riktigt obehagliga problem – Nissan har väldigt känslig miljö som under inga omständigheter får störas. Först inriktades projekteringen av de nya ledningarna på traditionell förläggningsteknik med schakt och undervattensarbeten. Men man insåg ganska snart att gator och kajer vid Nissan skulle behöva grävas upp, vilket skulle störa boende, turism och näringsverksamhet under lång tid. När kommunens politiker fick upp ögonen för de negativa konsekvenserna krävde man att ett schaktfritt alternativ skulle utredas. Frågan var rakt och enkelt ställd: går schaktfri teknik att använda, vilka metoder är tänkbara och var hamnar kostnaden?

Förstudie och metodval

Johan Lundberg AB, som i detta projekt arbetat som underkonsult till WSP, fick i uppdrag att kartlägga tänkbara schaktfria alternativ.

Förutsättningarna och kraven var utmanande. Utrymmet är starkt begränsat med fornlämningar i närheten, samtidigt som de pålade kajkonstruktionerna på platsen skulle kräva hänsyn och noggrann planering. För att inte störa vattenflödet och orsaka grumling måste en schaktfri ledning ligga minst 4 meter under Nissans botten. Detta reducerade antalet tänkbara metoder.

Våra undersökningar visade att mikrotunnling kunde vara ett tänkbart alternativ. Då skulle ett 1400 mm skyddsrör borras under Nissan och i skyddsröret skulle två 560 mm PE-ledningar förläggas. Denna lösning skulle eliminera merparten av störningen, men ett antal osäkerheter fanns fortfarande, t ex kajens grundläggning samt risken att kvarlämnad stålspont kunde finnas i borrlinjen.

I förstudien presenterade vi för- och nackdelar med olika lösningar, en tidplan som säkerställde att entreprenaden skulle vara klar före turistsäsongen samt en kostnadsuppskattning som pekade på cirka 15 Mkr. Laholmsbuktens VA tog beslut om att gå vidare.

Projektering

Johan Lundberg AB projekterade de tekniska delarna av mikrotunnlingen medan WSP tog ansvar för geotekniska undersökningar, flödesberäkningar, anslutningsarbeten m.m.

Vi såg också till att arkeologiska undersökningar gjordes direkt. Tack vare att vi kände till genomförandet i detalj kunde undersökningsområdet begränsas. Ändå blev undersökningarna betydligt mer omfattande än man anat. Bland annat upptäcktes en stadsmur, inklusive en bevaransvärd bastion, vilket gjorde det nödvändigt att flytta borrlinjen.

Hade man väntat med de arkeologiska undersökningarna tills borrningsentreprenaden startat hade hela projektet försenats. Dessutom hade stora extrakostnader för maskinstillestånd uppstått.

Vi upptäckte också att det befintliga kartverket var bristfälligt, vilket exempelvis gjorde att vissa fjärrvärmeledningar måste flyttas. Dessutom behövde en befintlig 400 mm vattenledning i närheten av borrlinjen relinas med formpassade rör för att garantera en säker funktion.

Upphandling

Vid upphandling av schaktfria projekt är det oerhört viktigt att omfattningen av uppdraget definieras i detalj. Annars riskerar störningar och stillestånd att kosta stora pengar. Under hela upphandlingsprocessen bevakade vi beställarens intressen samt stöttade med frågor och svar. När det handlar om tjänster som beställarorganisationen inte är van vid är detta speciellt viktigt. Resultatet av upphandlingen blev att kontraktssumman nästan exakt landade på det belopp vi uppskattat.

Genomförande

Projektet inleddes i oktober 2015. Vi vet att det ibland är nödvändigt att fatta kvalificerade beslut utan dröjsmål för att undvika onödiga och kostsamma störningar. Därför fanns Johan Lundberg AB med som byggledning i beställarens organisation och stöttade projektets ordinarie byggledare i frågor kring den schaktfria delen av projektet.

Den mest spännande delen av projektet var bygget av de båda stora sänkbrunnar som fungerade som start- och målplats för tunnelborrmaskinen. Brunnarna hade en diameter på 6 och 4,5 meter och var 12 meter djupa. Entreprenören BAB Rörtryckning AB har dock lång erfarenhet på detta område och byggandet genomfördes som planerat.

Själva mikrotunnlingen gick helt planmässigt och tog ungefär en vecka. Känsliga moment var tätningen mellan tunnelborrmaskinen och sänkbrunnarna, men även detta fungerade helt perfekt.

Kontinuerlig kontroll

Johan Lundberg AB fanns kvar i projektet tills allt var klart. Tack vara den minutiösa planeringen och övervakningen under byggtiden inträffade inga större störningar. Nu har Halmstad ledningar som tryggar både framtiden och miljön. Och politikerna är nöjda.

Redan vid första kontakten fick vi stort förtroende för Johan Lundberg AB, säger Naser Adibi, projektledare på Laholmsbuktens VA. Deras kompetens när det gäller mikrotunnling och schaktftitt är imponerande, och deras agerande var hur proffsigt som helst. Att ha med Johan Lundberg AB i alla faser av projektet kändes väldigt tryggt.

Referensprojekt

Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB